Покани

В Официалния вестник на ЕС от 15 януари са публикувани покани за представяне на предложения относно предоставяне на безвъзмездни средства за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

Едната покана се отнася за Обикновени програми, а другата за Многонационални програми.

Общата цел на мерките за информиране и насърчаване е да се подобри конкурентоспособността на селскостопанския сектор на Съюза.

Специфичните цели на мерките за информиране и насърчаване са:

 • повишаване на осведомеността относно качествата на селскостопанските продукти от Съюза и относно високите стандарти, приложими към производствените методи в Съюза;
 • повишаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопански продукти и определени хранителни продукти от Съюза и подобряване на репутацията им както в рамките на Съюза, така и извън него;
 • повишаване на осведомеността за схемите на Съюза за качество и на тяхната разпознаваемост;
 • увеличаване на пазарния дял на селскостопанските продукти от Съюза и на някои хранителни продукти, като се обръща специално внимание на пазарите в трети държави с най-голям потенциал за растеж;
 • възстановяване на нормалните пазарни условия в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми.

В Годишната работна програма на Комисията за 2019 г., приета с решение за изпълнение на 14 ноември 2018 г., се съдържа подробна информация за предоставянето на съфинансиране и за приоритетите за обикновени и многонационални програми на вътрешния пазар и в трети държави. Програмата може да се намери в интернет на следния адрес:

https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en

Допустими кандидати:

 • браншови или междубраншови организации, установени в държава членка и представителни за съответния сектор или сектори в тази държава членка, и по-специално междубраншовите организации, посочени в член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и групите по смисъла на определението в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета, при условие че те са представителни за наименование, което е защитено съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 и е обхванато от програмата;
 • организации на производители или асоциации на организации на производители, посочени в членове 152 и 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които са признати от държава членка; или
 • органи на хранително-вкусовия сектор, чиято цел и дейност е да предоставят информация за селскостопанските продукти и да ги популяризират и на които съответната държава членка е възложила ясно определени задачи, свързани с обществени услуги в тази област; тези органи трябва да са законно създадени във въпросната държава членка най-малко две години преди датата на поканата за представяне на предложения, посочена в член 8, параграф 2.

Крайният срок за кандидатстване е 16 април 2019 г., 17:00 ч. CET (централноевропейско време).

Кандидатурите трябва да се подават онлайн от координатора чрез портала за финансиране и обществени поръчки:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения за 2019 г. – Обикновени програми –Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (957.36 KB, PDF)

Покана за представяне на предложения за 2019 г. – Многонационални програми – Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (996.28 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news