Новини

Материали

Вижте основни факти за новата Директива относно правата на потребителите на ЕС.

 

В ЕС законодателството за защита на потребителите гарантира, че всеки има право на равноправно третиране, когато купува стоки в супермаркета, когато плаща сметката си към доставчика на електроенергия или когато тегли музика.

Хартата на основните права, европейските договори и специалното законодателство на ЕС в тази област осигуряват високо ниво на защита на потребителите в ЕС. Европейското законодателство гарантира равноправното третиране на потребителите, съответствието на продуктите с приемливи стандарти, както и правото на защита при възникване на проблем.

Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма "Конкурентоспособност" за 2012 г. Индикативна годишна работна програма за 2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" (2007-2013) за 2012 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2012 Г.

ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА ЗА 2012 година

Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „Регионално развитиеза 2012 г

Публикуван е проектът за Годишна програма  за 2012 на хоризонтална програма "Подкрепа за ИКТ".
Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДАза 2012 г.

1. Oбщ регламент, с който се въвеждат общи правила за дейността на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Този регламент ще позволи по-добро съчетаване на фондовете за постигането на по-силно въздействие на действията на ЕС;

Правителството прие изготвената от МОМН Национална програма за младежта (2011-2015).  Програмата е разработена въз основа на изводите и препоръките от направената в началото на 2011 г. оценка на предходните национални програми за  младежки дейности - Програма за младежки дейности (2008-2010) и Национална програма „Младежки информационно - консултантски центрове" (2007-2010).

 

oprrНа страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) в рубрика Предстоящи търгове е публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне набезвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.2-01/2011 "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" с конкретен бенефициент Дирекция „Жилищна политика" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
shengen

В раздела „Връзки" Областна администрация - Стара Загора публикува на интернет-страницата си информация за правата на гражданите за защита на личните данни в Шенгенското пространство.

за периода 22 април 2011 г. – 22 април 2012 г.

по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”.

Изтеглете програмата

На 8 януари 2011 г. Европейската комисия, съвместно с Унгарското председателство на ЕС стартираха официално Европейската година на доброволчеството. За да се открои работата на доброволците, да се насърчат останалите да участват и да се обърне внимание на предизвикателствата пред тях, Европейската година на доброволчеството - 2011 г. има четири основни цели:

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за представяне на предложения по Програма „Европа за гражданите" (2007-2013 г.). Предложението обхваща дейностите - Активни граждани за Европа, Активно гражданско общество в Европа и Активно европейско възпоменание. Поканата цели да се насърчи активното гражданство.

В Официалния вестник на ЕС от 10 декември е публикувана покана за представяне на предложения по Програма „Младежта в действие" (2007 г. - 2013 г.).

 

 

Децентрализирани

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА

"УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ"

2011

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

agencia-zaetosttaКомитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" утвърди 8 нови схеми в сферата на пазара на труда да стартират през 2011 г., 6 от тях са в подкрепа на бизнеса и заетите лица.

euОт изключително важно значение е повече хора да знаят как могат да участват в процеса на създаване на политики на ЕС и най-вече с оглед идващия нов програмен период. От друга страна това гарантира осъществяването на обратна връзка между гражданите на Европейския съюз и неговите институции, в случая Европейската комисия. Възможността, която се предоставя на всеки е уникална.

Запознайте се с Наръчник на Европейската служба за подбор на персонала, който ще ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Конкурсите на общо основание, организирани от EPSO, са процедури за подбор с цел съставяне на списъци на издържалите конкурс кандидати, от които европейските институции могат да набират висококвалифициран персонал, отговарящ на техните потребности.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg