Начало

В Официалния вестник на ЕС от 10 юли е публикувана покана за акредитация по Програма „Еразъм“ в областта на младежта.

Програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021-2027 г. все още не е приета от европейските законодатели. Тази покана за акредитация обаче се публикува, за да се улесни кандидатстването на потенциалните бенефициери на безвъзмездни средства от Съюза веднага след като правното основание бъде прието от европейските законодатели.

Поканата за акредитация не е правно обвързваща за Европейската комисия. В случай на съществено изменение на правното основание от страна на европейските законодатели, поканата може да бъде променена или отменена и могат да бъдат обявени други покани за акредитация с различно съдържание и подходящи срокове за отговор.

Акредитациите по Програма „Еразъм“ са инструмент за организации, които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество.

За получаване на акредитация по Програма „Еразъм“ в областта на младежта се допуска да участва всяка публична или частна организация, установена в:

  • държавите членки на Европейския съюз;
  • трети държави, асоциирани към програмата, при условията, определени в правното основание.

Краен срок

Оценяването на кандидатурите и предоставянето на акредитация е постоянен процес.

Опростеният достъп до възможности за финансиране за дадена година изисква предварителното получаване на акредитация. За да получат акредитацията по тази покана, кандидатурите трябва да бъдат подадени не по-късно от 31 декември 2021 г.

Подробните условия, правила и процедури за акредитация се съдържат в Правилата за кандидатстване:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_bg

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – Акредитация по програма „Еразъм“ в областта на младежта (504.81 KB, PDF)

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg