Новини

climateИнтервю с Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор

ЕКОПАК активно работи за извличането на ценни ресурси от отпадъците, спасявайки ги от сметищата. Резултатът в цифри е: на територията на 86 общини има разположени 18 500 контейнера и изградени 12 сепариращи инсталации, 70 317 т. оползотворени и рециклирани отпадъци за 2012 г., 18,2 млн. лева инвестиции за 9 години.

Повече за трицветната система за събиране на отпадъците, нейната техническа "еволюция'  чрез въвеждане на GPS система за проследяване, нови модерни контейнери тип "иглу", които имат по-голям обем и събират по-чист отпадък, за информационните кампании, за клошарите и нормативните рамки на законодателството четете в интервюто с г-н Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор, на ЕКОПАК.

Организацията е спонсор на ‘Save  the Planet' - 4-то издание на конференцията за управление на отпадъци за Югоизточна Европа и ще се включи с презентация на тема "Добрите практики при разделното събиране на отпадъци от опаковки".

Изявата се организира от Виа Експо от 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, София, паралелно на изложба, която ще демонстрира новите световни технологии  в сектора от 14 държави.

 

БАРДА - партньор на изявата

За повече информация: Bиа Експо  - www.viaexpo.com

 

 

 


 

 

Г-н Бургуджиев, моля да представите накратко Вашата организация.

 

ЕКОПАК е първата лицензирана от МОСВ организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в България, пазарен лидер от своето създаване през 2004 г. Организацията е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и Закона за управление на отпадъците, което не разпределя печалба. EKOPAK e единствен представител на Европейската организация ПРО ЮРОП за България.

 

В организацията членуват повече от 1200 български и мултинационални компании, които през 2012 г. са пуснали на пазара 130 681 тона  опаковки.

 

За деветте години от своето създаване ЕКОПАК България е инвестирала над 18,2 млн. лева в техническа инфраструктура, информационни и образователни кампании.

 

В края на 2012 г. ЕКОПАК има изградена ефективна система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 86 общини, в които са разположени 18 500 контейнера и са изградени 12 сепариращи инсталации с капацитет 300 000 т., в които са разкрити над 200 работни места. Организацията е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005.

 

Само през изминалата 2012 г. ЕКОПАК е оползотворила и рециклирала 70 317 т. отпадъци от опаковки. На 16 януари организацията получи от Министерството на околната среда и водите разрешително, съгласно новия Закон за управление на отпадъците, като изпълни безусловно въведените нови, по-високи изисквания в нормативната уредба, вкл. и банкова гара      нция от 1 млн. лева в полза на МОСВ.

 

В какво се състои системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и в кои общини се прилага?

 

Системите за разделно събиране сред домакинствата включват: контейнери (трицветна система: син за хартиени и картонени опаковки; жълт за пластмасови и метални опаковки и зелен за стъклен амбалаж), транспортна техника и сепариращи инсталации, разположени на площадки, определени на териториален принцип. Броят на контейнерите се определя в зависимост от броя на населението в съответното населено място, като общината посочва местата, на които те да бъдат разположени. ЕКОПАК работи в 86 общини с население над 2,78 млн. жители. Обслужването на контейнерите се извършва от специализирани фирми, притежаващи разрешителни за транспортиране и временно съхранение на отпадъците от опаковки. ЕКОПАК, като организация по оползотворяване, сключва договори с такива фирми и заплаща услугата по разделно обслужване на контейнерите, като се спазва принципът, че контейнери от един цвят се обслужват в отделен ден. Съдържанието на контейнерите се доставя за последващо разделяне и сортиране на площадки за сепариране. След сортиране и балиране (за хартиени и пластмасови опаковки) годните за рециклиране отпадъци се транспортират до заводи за преработка и рециклиране.

Общината не заплаща нищо на организацията по оползотворяване, като нейната дейност се финансира от фирмите - нейни членове, които пускат на пазара опаковани стоки и заплащат съответно лицензионно възнаграждение в зависимост от количеството опаковки.

 

Повечето от българите не са убедени в ефективността на системата и смятат, че разделно събраните отпадъци отиват на сметищата, заедно с другите. Как ще разбиете този мит и ще повишите доверието в системата?

 

Бих искал да подчертая, че това наистина е мит. В началото на изграждане на системите за разделно събиране са се забелязвали подобни случаи, но сега мога да кажа, че те се случват изключително рядко. Освен сериозните наказания, които сме предвидили в договорите с нашите подизпълнители при подобно нарушение, в повечето общини, в които работим, това е технически невъзможно: контейнерите тип „ИГЛУ" и тези тип „Ракла" се обслужват от различни камиони, т.е. един вид камион не може да вдигне едновременно зеленото „ИГЛУ" и жълтата „Ракла" например. През 2011 г. пилотно бе въведена GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника. Системата дава информация в реално време за маршрута на движение и графика на всеки един от обслужващите камиони. Така се осъществява пълен контрол на дейността на подизпълнителите по събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки в гр. София. Вече системата е въведена и в Бургас. Предстои този процес да  продължи поетапно в големите градове, в които оперира ЕКОПАК.

 

Каква е ползата от рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки?

 

Отпадъците от опаковки са един сериозен ресурс, използването на който може да намали до 30 % от енергийните разходи за производство, както и първичните суровини. В някои производства е задължително влагането на рециклирани материали - например за производството на велпапе по технология са необходими от 70 до 100 % рециклирана хартия, а за производството на стъкло - 45 % стъклени трошки. Трябва да знаем, че всеки рециклиран тон хартия спестява 32 000 литра питейна вода, 4 кубически метра в депата и спасява от отсичане 13 дървета, а всеки тон рециклирана пластмаса спестява електричеството, необходимо на едно семейство за 2 години.

 

Кои фирми са задължени да оползотворяват и рециклират своите отпадъци от опаковки и по какъв начин?

 

Съгласно закона всички компании, които пускат на пазара опаковки, са задължени да рециклират определен процент от тях, нарастващ през годините. Те могат да изпълняват това задължение индивидуално или чрез организации като ЕКОПАК България АД.

 

Споделете за Ваши проекти - реализирани наскоро и бъдещи.

 

Нашите усилия са насочени в две направления: повишаване ефективността на системата за разделно събиране и информиране и мотивиране на хората да използват трите цветни контейнера по предназначение.  По първото направление предприехме редица дейности за подобряване на нашата ефективност, от 2011 г. поставихме табели на всички камиони, указващи кой цвят контейнер се събира в съответния ден. Така всеки гражданин може да проследи процеса и ако забележи нередности, да сигнализира. Следващата ни стъпка, както споменах, пак през 2011 г. беше въвеждане на GPS система. Продължихме с поетапната подмяна на контейнерите тип „Ракла" с такива тип „Иглу", които са  с по-голям обем, по-добър външен вид и осигуряват събиране на по-чист отпадък. През м. април м.г. открихме новата си модерна инсталация за сортиране на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки в гр. Русе. на стойност 450 хил. лева. Така броят на нашите инсталации се увеличи до 12. Това подобри процеса и качеството при сортирането на количествaта, разделно събрани отпадъци от опаковки от общините Русе, Тутракан, Цар Калоян и Две Могили. Капацитетът на инсталацията е до 20 000 тона годишно и на нея бяха разкрити допълнително 14 работни места.

По второто направление ежегодно провеждаме национални и местни кампании за повишаване информираността на гражданите и тяхната мотивация да събират разделно отпадъците от опаковки. Мога само да маркирам някои от тях: посещение на Зеления 3Д Еко автобус в над 400 училища, изпращане на 680 комплекта плакати, 70 000 книжки и над 400 комплекта методически насоки за учители, пилотните ни проекти в Район Оборище в София и в Община Бургас.

 

Каква ще бъде темата на презентацията Ви на конференцията ‘Save the Planet'?

 

На конференцията бихме искали да представим нашите добри практики и някои от проектите, за които споменах, а в рамките на дискусията да обсъдим проблемите и предизвикателствата пред организациите по оползотворяване, а и пред страната ни при изпълнение на европейските стандарти.

Какви са Вашите очаквания от новите законодателни промени? Какви са прогнозите Ви  за развитието на пазара?

 

Новата нормативна рамка: новият Закон за управление на отпадъците, както и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки повишиха изискванията към организациите като нашата, но мога отговорно да заявя, че дейността на ЕКОПАК напълно отговаря на тези нови изисквания. Нашата надежда е, че те ще се спазват на практика от всички организации и по този начин ще оперираме в една нормална конкурентна среда. Например проблемът с клошарите - те продължават да обезсмислят усилията, които гражданите правят, за да изхвърлят разделно своите отпадъци, демотивират ги, като замърсяват пространството около контейнерите, и не на последно място увеличават разходите за добиване на суровини - обират рециклируемите материали и оставят в контейнерите само битови отпадъци. В новата Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки, има текст, които препоръчва да се работи за намаляване на кражбите от контейнерите, но как ще се изпълнява той на практика предстои да видим.


ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg