Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

 

creditДнес комисарят за здравеопазване и защита на потребителите Тонио Борг приветства гласуваната от Европейския парламент директива за алтернативно решаване на спорове (АРС) и онлайн решаване на спорове (ОРС). Правилата за АРС ще помогнат на потребителите да се обърнат към компетентни структури за алтернативно решаване на спорове по всякакви договорни отношения възникнали  с търговци, независимо какво са купили и дали са го купили онлайн или не, в своята държава или чужбина. Според Регламента за ОРС,  ще бъде създадена платформа на ЕС за решаване на спорове, която ще разглежда спорове на потребители възникнали при онлайн транзакции. Платформата ще свърже всички национални структури за алтернативно решаване на спорове и ще функционира на всички официални езици на ЕС.
Държавите членки ще разполагат с 24 месеца след влизането в сила на директивата, за да я транспонират в националното си законодателство. Това трябва да се случи около средата на 2015 г. Платформата за ОРС ще започне да функционира шест месеца след края на периода на транспониране.

 

 

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Какво представляват алтернативното решаване на спорове (АРС) и онлайн решаването на спорове (ОРС)?

Алтернативното решаване на спорове (АРС) помага на потребителите да решат споровете си с търговци, когато срещнат проблем със закупен от тях продукт или услуга, например когато търговецът откаже да поправи продукта или да върне на потребителя сумата, която той има право да получи.

Структурите за АРС са извънсъдебни (несъдебни) структури. В тях участва неутрална страна (напр. помирител, посредник, арбитър, омбудсман, съвет по жалбите и т.н.), която предлага или налага решение или събира страните, за да им помогне да намерят решение.

Някои от тези структури работят изцяло онлайн и се наричат структури за онлайн решаване на спорове (ОРС). Това може да помогне за решаването на спорове във връзка с онлайн покупки, когато потребителят и търговецът се намират на голямо разстояние един от друг.

АРС и ОРС обикновено са евтини, опростени и бързи процедури и следователно са от полза както за потребителите, така и за търговците, които могат да се избегнат съдебни разноски и процедури.

АРС и ОРС не представляват вътрешни услуги на търговците за подаване на жалби от потребителите.

Защо ЕС насърчава АРС и ОРС?

Наличието на добре функциониращи процедури за АРС в целия ЕС ще насърчи потребителите да търсят решения на проблемите, с които се сблъскват при покупките на стоки и услуги в рамките на единния пазар. Това ще им помогне да спестят средства, които те ще могат да вложат по по-добър начин.

Освен това ефективните процедури за ОРС ще дадат тласък на онлайн покупките, по-специално от търговци в други държави от ЕС. Нарастването на търговията онлайн и на трансграничната търговия в ЕС ще предостави на потребителите повече възможности за избор и ще им помогне да сключат най-добрата сделка. То също така ще предостави на предприятията нови възможности и ще помогне за стимулирането на икономическия растеж.


Всички потребители в ЕС имат право на равнопоставен достъп до правни средства за защита на потребителите. Поради това добре функциониращи структури за АРС следва да бъдат на разположение за всички видове потребителски спорове във всички държави - членки на ЕС. Потребителите и търговците трябва също така да са запознати с тези възможности.

II.   НОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Какво ще се промени с новото законодателство?

Директивата за АРС ще осигури пълен обхват на АРС на равнище ЕС. Това означава, че ще съществува процедура за извънсъдебно решаване на спорове, достъпна за всички договорни спорове във всички сектори на пазара (например пътувания, банкиране, химическо чистене) и във всички държави членки. Сферите на здравеопазването и образованието няма да бъдат обхванати от Директивата за АРС. Освен това всички структури за АРС ще трябва да отговарят на критерии за качество, които гарантират, че тяхната дейност се основава на принципите за ефективност, справедливост, независимост и прозрачност. Търговците, които се ангажират или бъдат задължени да използват АРС, ще трябва да информират потребителите относно АРС на своите уебсайтове, както и в общите условия, които предлагат. Всички търговци ще трябва да информират потребителите относно АРС в случаите, когато даден спор не може да бъде уреден пряко между потребителя и търговеца.

Регламентът за ОРС ще позволи на потребителите и търговците в ЕС да отнасят спорове, възникнали във връзка с онлайн покупки, до онлайн АРС, благодарение на платформата на ЕС за решаване на спорове (т.нар. „платформа за ОРС"). Платформата за ОРС ще свързва всички национални структури за АРС. Това единно звено за контакт е замислено като лесен за ползване интерактивен уебсайт, който е на разположение на всички официални езици на ЕС и е безплатен. Онлайн търговците ще предоставят на своите уебсайтове и електронна връзка към платформата за ОРС с цел да бъдат информирани потребителите.

Държавите членки ще разполагат с 24 месеца след влизането в сила на директивата, за да я транспонират в националното си законодателство. Това трябва да се случи около средата на 2015 г. Платформата за ОРС ще започне да функционира шест месеца след края на периода на транспониране.


Как ще работи платформата за OРС на практика?

Потребителите, които се сблъскват с проблеми при покупки онлайн, ще могат да подадат жалба онлайн чрез платформата за ОРС на език по техен избор. Чрез платформата за ОРС търговецът ще бъде уведомен, че срещу него е внесена жалба. След това потребителят и търговецът ще се споразумеят коя конкретна структура за АРС да използват за решаване на техния спор. Когато те се споразумеят, на избраната структура за АРС чрез платформата за ОРС ще бъдат изпратени подробностите във връзка със спора.

Платформата за ОРС ще бъде свързана с националните структури за АРС, които са създадени и за които Комисията е била уведомена в съответствие с новите разпоредби на Директивата за АРС. Платформата ще спомогне да се ускори решаването на спора, като се даде възможност на структурите за АРС да провеждат процедурата онлайн и с електронни средства. Функционирането на платформата за ОРС ще бъде уредено чрез набор от общи правила. Те ще включват ролята на националните звена за контакт, действащи като консултанти за ОРС в съответните държави. Тяхната задача ще бъде да осигуряват обща информация за правата на потребителите и правните средства за защита по отношение на онлайн покупки, да съдействат при подаване на жалби и да улесняват комуникацията между страните по спора и компетентната структура за АРС чрез платформата за ОРС. За тази цел консултантите за ОРС също ще бъдат свързани по електронен път с платформата.

Освен това в тези нови разпоредби ще се предвижда структурите за АРС да решават спора в рамките на 90 дни.

Каква ще бъде ползата от новото законодателство за потребителите и търговците?

През 2010 г. всеки пети потребител в ЕС се е сблъскал с проблеми при закупуването на стоки или услуги на единния пазар, което е довело до финансови загуби, оценявани на 0,4 % от БВП на ЕС. Само малка част от потребителите са потърсили и са получили ефективна правна на защита.

Ако потребителите в ЕС имаха на разположение добре функциониращи и прозрачни процедури за алтернативно решаване на техните спорове, по приблизителни оценки те биха могли да спестят около 22,5 млрд. евро годишно, съответстващи на 0,19 % от БВП на ЕС.

Тази сума включва само преките финансови икономии и не отчита по-трудно измерими фактори, които също са важни за доброто функциониране на пазара, като например нарастване на доверието, отношения с клиентите и бизнес репутация.

Потребителите и търговците ще могат да решават своите договорни спорове онлайн или офлайн, както и на местно или трансгранично равнище, чрез структури за извънсъдебно решаване на спорове (АРС). Това ще им даде възможност да решават споровете си по опростен, бърз и евтин начин, без да се налага да се обръщат към съдилищата.

Освен това потребителите и търговците ще могат да използват платформата за ОРС за онлайн спорове и да подават жалби онлайн на всеки от официалните езици на ЕС. Това ще ги подпомогне при решаването на трансгранични спорове, особено когато страните пребивават в различни държави членки и говорят на различни езици.


За повече информация:

Какви са начините за извънсъдебно решаване на вашите потребителски спорове

MEMO/13/192


ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg