Начало

Предстоящо

Няма събития

fondacia_grajdanski_iniciativiФондация "Работилница за граждански инициативи" стартира програма за развитие на деца и младежи "Дъга". Програмата се осъществява в партньорство с Фондация "Оук", Швейцария и е финансово подкрепа от Фондация "Оук" и Фондация "Велукс", Дания.

Цели на програмата:

- да подкрепи иновативни проекти, насочени към интеграцията/социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност

- да съдейства за намаляване на рисковете от зависимости, трафик и насилие в дома или в училище, както и от други форми на нарушаване на детските права

- да стимулира активното ангажиране на децата и младежите за развитие на граждански и социални умения чрез активни дейности в техния квартал, училище или общност

- да изгради здравословна учебно-възпитателна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейство и училище и стимулиране на отговорно и позитивно родителство

Дейности по програмата:

- финансиране на различни инициативи на гражданите за развитие на деца и младежи, с активното участие на самите деца и младежи;

- широко популяризиране на проблемите на децата и решенията, намерени от подкрепените инициативи;

- изграждане на допълнителен работен капацитет на организациите, участнички в Програмата;

- създаване на възможности за обмяна на опит и добри практики между отделните организации, участници в програмата

График на програмата

Обявяване на програмата  - 1 януари 2011 г.

Краен срок за кандидатстване с идейна концепция  - 3 февруари 2011 г.

Обявяване на одобрените концепции  - 10 февруари 2011г.

Обучение за разработване на проекти  - 18, 19, 20 февруари 2011г.

Краен срок за кандидатстване с проектно предложение  - 7 март 2011г.

Обявяване на финансираните проекти  - 14 март 2011г.

Подписване на договори и изпълнение на проектите  - 20 март 2011-2013 г.

Съпътстващи дейности  - 2011-2013 г.

Финансиране

Общият бюджет за безвъзмездната помощ по Програма Дъга е 400 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 40 000 лева. Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта, от които поне 20% в брой. Предложенията могат да се изпълняват за период до 30 месеца.

Кой може да кандидатства?

За участие в Програмата и съответно финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми и индивидуални граждани.
Една организация/гражданска група може да кандидатства само с една идея/предложение. Допустими кандидати са организациите или гражданските групи, които отговарят на всички посочени по-долу формални критерии:

а) Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да бъдат неправителствени, нестопански, неполитически и нерелигиозни.

б) Кандидатите са официално регистрирани неправителствени организации и читалища, както и граждански групи, нерегистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. От нерегистрираните групи се изисква да посочат име и адрес на регистрирана организация, която може да служи за партньор-посредник и да администрира средства от тяхно име и в тяхна полза.

в) Кандидатстващите организации трябва да работят или да възнамеряват да работят в сферата на детското развитие и да търсят начини за решаване предимно чрез първична превенция на значими проблеми, както и да са готови да търсят активното участие на самите деца и младежи във формулирането на идеите и самото изпълнение на дейностите.

г) Предимство е кандидатстващите организации да подкрепят Стандартите за добро управление на НПО и спазват правила и норми, гарантиращи качеството на тяхната работа, свързаността и отчетността им пред обществените групи, които представляват, финансовата им коректност и други теми от значение за съществуването и функционирането на една гражданска организация.

Начин на кандидатстване

Кандидатстването за Програмата, съответно получаване на финансиране се осъществява на два етапа:

Първият етап е представяне на концепция (идейно предложение). Вторият етап е представяне на предложение за финансиране. На този етап се допускат само организациите, чиито идейни предложения са били одобрени и са присъствали на специално организираното от ФРГИ обучение за разработване на проекти.
Документите, необходими за кандидатстване са:

Етап 1: Идейно предложение
1. Формуляр за кандидатстване с идейна концепция
2. Информационен лист

Етап 2: Проектно предложение
1. Формуляр за кандидатстване
2. Бюджет на предложението
3. Обосновка на бюджета
4. Автобиографии на ключовите експерти по проекта

Документите за кандидатстване се изпращат само в електронен формат като прикачен текстови файл на ел. поща: . Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг електронен адрес.
Важно е в документите да се съдържат цялата необходима информация, отнасяща се до идеята/проекта. Моля, използвайте полетата под съответните точки във формуляра, за да впишете необходимата информация. Моля, спазвайте изискванията за оформяне на предложението:
• текстовият файл трябва да бъде попълнен в Word 2003 или по-ниска версия;
• използвайте шрифт Times New Roman, размер 11;

След одобрение и преди подписване на договор за безвъзмездно финансиране, кандидата трябва да представи следните подкрепящи документи:
а) Копие от съдебното решение за регистрация
б) Устав на организацията
в) Копие от Отчета за приходите и разходите за последната приключила финансова година

ФРГИ не би подкрепила, концепции, които предвиждат:
- предоставянето на социални услуги, коит са финансирани от други дарители;
- индивидуални стипендии;
- хуманитарни помощи от типа на раздаване на храна, дрехи, лекарства и т.н.;
- разходи само за издателска дейност;
- международни младежки пътувания;
- строителство или ремонт на офис;
- закупуване на земя, сгради, превозни средства.

Критерии за одобрение:

а) Съответствие на концепцията с целите на програмата;
б) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати;
в) Ангажираност на децата и младежите в разрешаването на проблема;
г) Иновативни идеи и креативност;
д) Капацитет на организацията за изпълнение на предложениата концепия, съответно проект.

Краен срок за подаване на идейните концепции: 03 февруари 2011 година, 17.00 часа

За повече информация и Формуляр за кандидатстване - ТУК

anketa

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news