Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 4 май е публикувано обявление за свободна позиция за поста директор на дирекция „Проверки“ към Европейския омбудсман.

Мисията на Европейския омбудсман е да служи на демокрацията, като работи с институциите на Европейския съюз за създаване на по-ефективна, по-отговорна, по-прозрачна и по-етична администрация на ЕС.

Европейският омбудсман разследва жалби на граждани по теми, вариращи от лоши комуникация и обслужване, липса на прозрачност при вземане на решения и отказ на достъп до документи до нарушения на основните права и договорни въпроси. Службата също така извършва проверки по собствена инициатива относно системни въпроси, които оказват въздействие върху качеството на администрацията на ЕС. Ръководните принципи на службата са независимост, почтеност, справедливост, отчетност, прозрачност, диалог и обслужване.

Дирекция „Проверки“ ще отговаря за основните дейности на службата. Те включват извършване на проверки за възможни случаи на лошо администриране от страна на институции, органи и агенции на ЕС, както и насърчаване на добри практики на администрацията.

Директорът ще докладва на генералния секретар и ще работи в тясно сътрудничество с кабинета на Омбудсмана.

Директорът ще гарантира качеството на услугите, предоставяни от дирекцията и ефективната комуникация и сътрудничество, както в рамките на дирекцията, така и в кабинета на Омбудсмана и Генералния секретариат.

Титулярят на длъжността ще трябва да демонстрира умения за ръководене и мотивиране на силен екип от 30 – 35 служители; да управлява промените; да показва способност за вземане на бързи решения, гъвкавост и ефикасност при цялостното функциониране на службата.

От директора на дирекция „Проверки“ се очаква:

 • да участва със стратегически принос в разработването на политиките и целите на Омбудсмана, да допринася за ефективното изпълнение на мисията, визията и стратегията на Омбудсмана;
 • да планира работата на дирекцията, като поставя цели за извършването на проверки въз основа на стратегическата дейност на Омбудсмана;
 • да гарантира съгласуваност между целите на политиката и методологията на проверките, включително инспекциите;
 • да упражнява контрол върху разглеждането на случаите в дирекцията;
 • да съветва генералния секретар по всички въпроси, свързани с основните дейности на Омбудсмана, и да го/я замества, когато е необходимо;
 • да разработва ефективни канали за комуникация и сътрудничество с други институции и външни заинтересовани страни;
 • да представлява Омбудсмана пред трети лица и на обществени прояви;
 • да изпълнява функциите на преупълномощен разпоредител с бюджетни кредити;
 • да изпълнява конкретни задачи по искане на Омбудсмана.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

 • да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатите трябва да подадат своята кандидатура чрез системата за онлайн кандидатстване на уебсайта на Омбудсмана най-късно до 31 май 2020 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор, трябва да се изпраща на следния имейл адрес:  (като в полето „Относно“ на електронните писма трябва да се посочва следното заглавие: OMB/4/2020).

Преди да изпратят кандидатурата си, кандидатите следва внимателно да проверят дали отговарят на всички критерии за допустимост, за да се избегне автоматично изключване от процедурата за подбор.

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да съдържат:

 • писмо на английски език, в което се прави позоваване на обявлението за свободна длъжност OMB/04/2020 и се обясняват основанията за кандидатстване;
 • копие от автобиография на английски език (за предпочитане автобиография във формат Europass);
 • копия от необходимите документи, удостоверяващи тяхното образование, доказателства за професионалния опит и служебните задължения, които понастоящем изпълняват.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност OMB/04/2020 – Директор на дирекция „Проверки“ (871.89 KB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg