Работа в Европа

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

2 1208633671389987В Официалния вестник на ЕС от 6 октомври е публикувана обява за свободно работно място за поста директор на Дирекция „Политика за международно сътрудничество и развитие“ (DEVCO.A).

В рамките на Европейската комисия, Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ отговаря за формулирането на политиката на Европейския съюз за развитие и за прилагането на инструментите на ЕС за външна помощ. ГД DEVCO насърчава съгласуваността между политиката за развитие и другите вътрешни и външни политики на ЕС. Дирекцията води диалози за сътрудничество и развитие с двустранни донори извън ЕС, с бързо развиващите се икономики и с международни организации.

Дирекция „Политика за международно сътрудничество и развитие“ (DEVCO.A) отговаря за предоставянето на анализи и формулирането на политики в рамките на ГД DEVCO по въпросите на световното развитие. Това обхваща по-специално: цели, политики и съгласуваност на устойчивото развитие, финансиране и ефективност на развитието и отношения с държавите  членки на ЕС, бюджетна подкрепа, управление на публичните финанси, мобилизация на вътрешните приходи и отношения с международни организации и диалог с други донори по въпросите на развитието, както и организации и фондации на гражданското общество. Дирекцията осигурява представителството на международните форуми по въпросите на развитието.

Ролята на директора е да осигурява цялостна стратегическа ориентация и управление на дирекцията под ръководството на генералния директор.

Дирекцията предоставя насоки и подкрепа за управлението на операциите за бюджетна подкрепа и другите програми на ГД DEVCO, например в подкрепа на организациите на гражданското общество.

Общият брой на служителите в дирекцията е приблизително 85 души.

Подходящият кандидат следва да притежава:

 • силно изявени лидерски качества, точна преценка и солидни аналитични умения, демонстриращи добре развита способност за стратегическо мислене и способност за генериране на иновативни и творчески идеи;
 • доказани управленски умения, способност да ръководи и мотивира големи мултидисциплинарни екипи от висококвалифицирани служители, да определя приоритети и да взема решения;
 • добри познания за външната политика и политиката за развитие на Европейския съюз, финансовите инструменти, използвани от Европейската комисия, включително Европейския фонд за развитие, Инструмента за сътрудничество за развитие, както и тематичните и регионалните програми;
 • обширни познания и експертен опит в областта на външната политика, международното сътрудничество, развитието и външната помощ; практически опит на място би представлявал предимство;
 • добро общо познаване на политиките на Европейския съюз, както и на процесите за изработване на политиките и вземане на решения в ЕС;
 • познания и опит по въпросите на управлението на бюджетни, финансови и човешки ресурси;
 • доказан опит във формулирането и прилагането на ефикасни и ефективни политики или законодателство;
 • доказани умения за водене на преговори,комуникация и координация, с умения за провеждане на успешни дискусии с вътрешните и външните заинтересовани страни на високо равнище, в това число солиден опит в координирането и/или воденето на преговори на междуинституционално или международно равнище.

Критерии за допустимост

Към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации;
 • Управленски опит: поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в пряка връзка с област, свързана с предлаганата длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на задоволително ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), по-специално на изискванията относно вида диплома, за професионалния и управленския опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 6 ноември 2017 г., 12.00 ч. брюкселско време, след което кандидатури повече няма да бъдат приемани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за поста директор (степен AD 14) – COM/2017/10376 (797.2 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018bg-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news