Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 14 юли е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция за контрол на рибарството.

Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) е агенция на ЕС със седалище във Виго, Испания.

Понастоящем в агенцията работят около 70 души, а бюджетът ѝ за 2020 г. възлиза на приблизително 17 милиона евро.

Нейната мисия и задачи включват, наред с другото, оперативна координация на дейностите по контрол и инспекция на рибарството от страна на държавите членки и подкрепа за тяхното сътрудничество. Целта е да бъдат спазени правилата на ОПОР, за да се гарантира нейното ефективно и еднакво прилагане. Така също Агенцията подпомага Европейската комисия и държавите членки с цел осигуряване на високо равнище на еднакво и ефективно изпълнение на техните задължения съгласно правилата на ОПОР. Това включва борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, и ги подпомага в отношенията им с трети държави и регионални международни риболовни организации, в които Съюзът членува. В сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция за морска безопасност Агенцията подпомага националните органи, които изпълняват функции за брегова охрана на национално равнище и на равнището на Съюза, както и, ако е целесъобразно, на международно равнище.

Изпълнителният директор ще ръководи и представлява Агенцията. Той ще бъде законният представител и лицето на Агенцията пред обществеността. Той е независим при изпълнението на своите задължения и отговаря за действията си пред административния съвет. Административният съвет се състои от по един представител на всяка държава членка и шестима представители на Европейската комисия.

Изпълнителният директор играе централна роля в ръководенето на агенцията. Той отговаря за вземането на административните, оперативните и финансовите мерки, необходими за нормалното функциониране на агенцията и за тяхното управление.

Изпълнителният директор ръководи и управлява Агенцията и носи цялата отговорност за нейните дейности, като осигурява постигането на нейните цели.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, които трябва да бъдат изпълнени към крайния срок за подаване на кандидатури:

 • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Висше образование или диплома: образователно равнище, което съответства на пълен курс университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години, или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: да притежават най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на изискваната по-горе квалификация. Най-малко 5 години от този опит трябва да са били придобити в област, която е от значение за дейностите на Агенцията;
 • Управленски опит: най-малко пет години професионален опит, придобит на висша ръководна длъжност;
 • Езици: да притежават задълбочени познания по един от езиците на Съюза и задоволителни познания по втори официален език на Европейския съюз. Задоволителното владеене на други официални езици на Европейския съюз ще се счита за предимство. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да изпълнят целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Местоработата е във Виго (Испания), където се намира седалището на Агенцията.

Изпълнителният директор се очаква да встъпи в длъжност на 1 септември 2021 г.

На кандидатите се обръща внимание, че съгласно Условията за работа на другите служители всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост, по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е сряда, 9 септември 2020 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор (срочно нает служител – Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (895.06 KB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg