Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 26 май е публикувано обявление, че Европейската сметна палата открива процедура за заемане на длъжността „Генерален секретар“ (степен AD16).

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена е през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

ЕСП функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на Европейския съюз. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Чрез работата си тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността. ЕСП предупреждава за евентуални рискове, предоставя одитна увереност, отчита добрите практики и недостатъците и предлага насоки за законодателите и лицата, отговорни за изготвянето на политики в ЕС.

Тя представя своите констатации и препоръки на Европейския парламент, Съвета на ЕС, националните парламенти, както и на широката общественост.

Генералният секретар отговаря пред колегиума на членовете на ЕСП и представя пред него периодични доклади относно изпълнението на своите работни задължения.

Под ръководството на колегиума Генералният секретар отговаря за:

 • eфективното и ефикасното управление на администрацията на ЕСП, включително, по-конкретно, изготвянето и изпълнението на бюджета, управлението на човешките ресурси, информационните технологии, сградния фонд и писмените преводи;
 • Секретариата на ЕСП, по-конкретно за подготвянето на протоколите от заседанията на ЕСП и съхранението на оригиналните проекти на инструментите ѝ, всички решения и протоколи от срещите на колегиума на членовете на ЕСП и одитните състави;
 • публикуването на уведомления и документи на ЕСП в Официален вестник на Европейския съюз;
 • подпомагането на Председателя при подготовката на заседанията на колегиума на членовете на ЕСП и следенето за спазването на процедурите и правилното изпълнение на решенията му;
 • упражнява правомощията, предоставени на органа по назначаването (AIPN), освен в случаите, когато ЕСП изрично е поела сама да упражнява тези правомощия;
 • изпълнението на функциите на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, както е предвидено в приложимите разпоредби на ЕСП и Финансовия регламент.

Критерии за допустимост

В съответствие с член 12 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, към датата на подаване на заявлението си кандидатите трябва да:

 • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват от всички граждански права;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и подадени само чрез онлайн формуляра, приложен в раздел „Възможности за работа“ на уеб страницата на ЕСП.

Те трябва да са придружени от следните документи (на английски или френски език):

 • мотивационно писмо (до 3 страници);
 • актуална автобиография (до 5 страници), изготвена по шаблона „Еuropass curriculum vitae“ и съдържаща точни дати.

Моля имайте предвид, че само информацията от автобиографията и мотивационното писмо ще бъде взета предвид при оценяването на заявленията за кандидатстване на етапите на оценка на допустимостта и на предварителния подбор от процедурата.

Посочената в заявленията информация ще се счита за вярна и точна и поради това – за обвързваща за кандидатите.

Кандидатите следва да са в състояние при поискване да представят писмени доказателства за своите квалификации, професионален опит и текуща заетост.

Всяко заявление за кандидатстване, при което не са спазени тези инструкции, ще бъде отхвърлено.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 07.07.2020 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2020/14 – Генерален секретар (861.27 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news