Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 26 май е публикувано обявление, че Европейската сметна палата открива процедура за заемане на длъжността „Генерален секретар“ (степен AD16).

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена е през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

ЕСП функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на Европейския съюз. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Чрез работата си тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността. ЕСП предупреждава за евентуални рискове, предоставя одитна увереност, отчита добрите практики и недостатъците и предлага насоки за законодателите и лицата, отговорни за изготвянето на политики в ЕС.

Тя представя своите констатации и препоръки на Европейския парламент, Съвета на ЕС, националните парламенти, както и на широката общественост.

Генералният секретар отговаря пред колегиума на членовете на ЕСП и представя пред него периодични доклади относно изпълнението на своите работни задължения.

Под ръководството на колегиума Генералният секретар отговаря за:

 • eфективното и ефикасното управление на администрацията на ЕСП, включително, по-конкретно, изготвянето и изпълнението на бюджета, управлението на човешките ресурси, информационните технологии, сградния фонд и писмените преводи;
 • Секретариата на ЕСП, по-конкретно за подготвянето на протоколите от заседанията на ЕСП и съхранението на оригиналните проекти на инструментите ѝ, всички решения и протоколи от срещите на колегиума на членовете на ЕСП и одитните състави;
 • публикуването на уведомления и документи на ЕСП в Официален вестник на Европейския съюз;
 • подпомагането на Председателя при подготовката на заседанията на колегиума на членовете на ЕСП и следенето за спазването на процедурите и правилното изпълнение на решенията му;
 • упражнява правомощията, предоставени на органа по назначаването (AIPN), освен в случаите, когато ЕСП изрично е поела сама да упражнява тези правомощия;
 • изпълнението на функциите на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, както е предвидено в приложимите разпоредби на ЕСП и Финансовия регламент.

Критерии за допустимост

В съответствие с член 12 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, към датата на подаване на заявлението си кандидатите трябва да:

 • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват от всички граждански права;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и подадени само чрез онлайн формуляра, приложен в раздел „Възможности за работа“ на уеб страницата на ЕСП.

Те трябва да са придружени от следните документи (на английски или френски език):

 • мотивационно писмо (до 3 страници);
 • актуална автобиография (до 5 страници), изготвена по шаблона „Еuropass curriculum vitae“ и съдържаща точни дати.

Моля имайте предвид, че само информацията от автобиографията и мотивационното писмо ще бъде взета предвид при оценяването на заявленията за кандидатстване на етапите на оценка на допустимостта и на предварителния подбор от процедурата.

Посочената в заявленията информация ще се счита за вярна и точна и поради това – за обвързваща за кандидатите.

Кандидатите следва да са в състояние при поискване да представят писмени доказателства за своите квалификации, професионален опит и текуща заетост.

Всяко заявление за кандидатстване, при което не са спазени тези инструкции, ще бъде отхвърлено.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 07.07.2020 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2020/14 – Генерален секретар (861.27 KB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg