Работа в Европа

В Официалния вестник на ЕС от 25 март са публикувани две обяви за свободни позиции за поста „директор“ в различни дирекции към Европейската сметна палата.

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена е през 1977 г. и е една от седемте институции на ЕС.

Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

Тя функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на ЕС.

Сметната палата проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Чрез работата си тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността. Сметната палата предупреждава за евентуални рискове, предоставя одиторска увереност, отчита добрите практики и недостатъците и предлага насоки за законодателите и лицата, отговорни за изготвянето на европейските политики.

Тя представя своите констатации и препоръки на Европейския парламент, Съвета на ЕС, националните парламенти, както и на широката общественост.

Сметната палата е разделена на одитни състави. Нейната организационна структура е от матричен тип и е адаптирана към изпълнението на конкретни задачи, като служителите са обединени в общ ресурсен фонд, от който биват разпределяни приоритетно по задачи към различните одитни състави.

Успешно издържалият конкурса кандидат ще бъде назначен на работа със степен AD14. Основното месечно възнаграждение е в размер на 14 838 евро. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално данъчно облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника.

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2020/7 – „Директор“ – одит

Лицето, назначено на длъжността „директор“, ще се отчита пред един одитен състав и ще подпомага неговите членове при изпълнението на одитни задачи.

Основните функции на длъжността включват:

 • управление на служители и на финансови ресурси;
 • програмиране, мониторинг и отчитане;
 • принос за изпълнение на хоризонталните задачи на Сметната палата и стратегическите ѝ цели, както и работа в рамките на организация, основана на изпълнението на конкретни задачи;
 • предоставяне на качествена подкрепа и знания;
 • осигуряване на надзор и контрол на одита; и
 • предприемане на необходимите действия за това всички задачи да бъдат изпълнявани надлежно и в съответствие с изискванията за качество и одитните практики и стандарти на Сметната палата.

Обявление за свободна длъжност ECA/2020/8 – Директор – Генерален секретариат – Дирекция „Писмени преводи, езикови услуги и публикации“ (SG3)

Директорът на Дирекция „Писмени преводи, езикови услуги и публикации“ отговаря за изпълнението на следните задачи:

 • да определя и наблюдава изпълнението на политиките, управление на дирекцията; да взема оперативни решения въз основа на работната програма на Генералния секретариат;
 • да изготвя и осъществява годишната работна програма и да отчита нейното изпълнение;
 • да организира дейности, свързани с превод, координация на превода и други езикови услуги;
 • да следи за надзора, мониторинга и координацията на използването на човешките и финансовите ресурси на дирекцията;
 • да следи за надзора, мониторинга и координацията на използването на инструментите за превод по ефикасен начин;
 • да представлява институцията и дирекцията в рамките на вътрешноинституционалното и междуинституционалното сътрудничество;
 • да проверява качеството на системите за вътрешен контрол и управление в дирекцията;
 • да следи за спазването на приложимите правила, разпоредби и процедури; и
 • да следи за поддържането на стандартите за качество и спазването на сроковете.

Критерии за допустимост

Към датата на подаване на заявлението си за кандидатстване кандидатите трябва да:

 • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват от всички граждански права;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 30 април 2020 г.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ЕСП/2020/7 – „Директор“ – одит (971.49 KB, PDF)

Обявление за свободна длъжност ECA/2020/8 – Директор – Генерален секретариат – Дирекция „Писмени преводи, езикови услуги и публикации“ (SG3) (971.21 KB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg