2 1208633671389987В Официалния вестник на ЕС от е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Европа за гражданите“ – Безвъзмездни средства за оперативни разходи – Структурна помощ за европейски мозъчни тръстове и организации на гражданското общество на европейско равнище.

Приетата за периода 2014-2020 г. Програма „Европа за гражданите“ е основен инструмент в този контекст. Целта е да се допринесе за разбирането, от страна на гражданите, на същността на Съюза, на неговата история и многообразие, както и да се подпомогне европейското гражданство. Цели се и да се подобрят условията за упражняване на правата и ползването на привилегиите на европейския гражданин.

Целта на тази покана е да се изберат организации с европейски обхват, които чрез своите постоянни, обичайни и редовни дейности допринасят осезаемо за постигането на целите на програмата „Европа за гражданите“.

Конкретните цели на Програмата са:

 • повишаване на осведомеността във връзка с паметта за миналото, общата история и ценности, и целта на Съюза да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи чрез стимулиране на дебати, размисъл и изграждане на мрежи (направление 1);
 • насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите, на равнището на Съюза, чрез подобряване на разбирането на гражданите за процеса на създаване на политиките на Съюза и чрез осигуряване на условия за обществена и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на равнището на Съюза (направление 2).

Поканата е отворена за организации, които:

 • са организации с нестопанска цел;
 • играят активна роля в сферата на европейското гражданство, определена в техния устав или описание на целите и задачите, и съответстват на една от горепосочените категории;
 • са законно установени и са били правен субект поне четири години (към 1 ноември 2017 г.) в държава, допусната до участие;
 • гарантират, че с дейността си осъществяват транснационални връзки с няколко държави, като така обхващат местна и регионална общественост;
 • Извършват дейността си в допуснати до участие държави със следния географски обхват:
  • Организации на гражданското общество за „Европейска памет за миналото“ и Организации на гражданското общество на европейско равнище трябва да имат членове или дейности в поне 12 държави, допуснати до участие;
  • платформите на общоевропейските организации трябва да имат най-малко 20 представителни организации членки, с което се осигурява присъствие във всички държави членки на ЕС;

Физическите лица и публичните органи не се допускат по тази покана.

Крайният срок за подаване на заявления е 18 октомври 2017 г. (сряда) не по-късно от 12:00 ч. CET(на обяд, брюкселско време).

Заявлението за кандидатстване, заедно с всичките му приложения, трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички приложими към тях приложения.

Електронният формуляр е достъпен на:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – EACEA-33/2017 – Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 г.  (474.6 KB, PDF)