Покани

В Официалния вестник на ЕС от 20 ноември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 - Подкрепа за реформиране на политиката, Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието и обучението. Поканата ще подпомага проекти за транснационално сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Всяко заявление трябва да е насочено към постигането на една обща цел и на една от специфичните цели. Както общите, така и специфичните цели на поканата са изчерпателни: предложения, които не са насочени към тяхното постигане, няма да се разглеждат.

Общи цели

Предложенията следва да са насочени към постигането на една от двете общи цели, посочени по-долу:

 • Разпространение и/или разширяване на добрите практики в областта на приобщаващото образование и за поощряване на общите ценности, въведени по-специално на местно равнище. В контекста на тази покана разширяване означава възпроизвеждане на добри практики в по-широк мащаб/прехвърлянето им в различен контекст или прилагането им на по-високо/системно равнище; или
 • Разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото образование и за поощряване на общите ценности.

Специфични цели

Предложенията следва да са насочени към постигането на една от следните специфични цели:

 • подобряване на усвояването на социални и граждански умения, насърчаване на знанието, разбирането и приобщаването към ценностите и основните права;
 • поощряване на приобщаващото образование и обучение, както и поощряване на учащите се в неравностойно положение, включително чрез подпомагане на работещите в сферата на образованието за решаване на въпроси, свързани с многообразието, и за утвърждаване на многообразието сред работещите в сферата на образованието;
 • подобряване на критичното мислене и медийната грамотност сред учащите се, родителите и работещите в сферата на образованието;
 • подкрепа за приобщаването на новопристигнали мигранти към качествено образование, включително чрез оценяване на знанията и признаване на предходното обучение;
 • насърчаване на дигиталните умения и компетентности на групи, изключени от дигиталната среда (вкл. по-възрастни хора, мигранти и млади хора в неравностойно положение), чрез партньорства между училища, предприятия и неформалния сектор, включително обществените библиотеки.

Поощрява се включването на ролеви модели в дейностите по проектите, когато е уместно.

Допустими кандидати

Допустимите кандидати са обществени или частни организации, с предмет на дейност в областта на образованието, обучението и младежта или други социално-икономически сектори, или организации, които извършват междусекторна дейност (напр. културни организации, гражданско общество, спортни организации, центрове за признаване, търговски камари, търговски организации и др.)

Допустими са само юридически лица, установени в една от следните държави по Програмата:

 • 28-те държави членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • държавите-кандидатки за членство в ЕС: Бивша югославска република Македония, Турция и Сърбия.

Изискването за минимален състав на партньорството по поканата е 4 допустими организации от 4 различни държави по програмата.

Ако в проекта участват мрежи, партньорството трябва да включва най-малко 2 организации, които не са членки на мрежата, а консорциумът трябва да представлява най-малко 4 допустими държави.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти, е 10 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 80% от общата сума на допустимите разходи за проектите.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични средства.

Крайният срок за подаване на заявления е 26 февруари 2019 г., 12:00 ч.(по обед брюкселско време).

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация в поканата за представяне на предложения EACEA/21/2018 и процедурата за подаване на заявления, и да използват задължителните документи, които могат да се намерят на:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Номер на поканата EACEA/21/2018)

Заявлението и неговите задължителни приложения трябва да бъдат подадени онлайн чрез специалния електронен формуляр.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана по Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – Подкрепа за реформиране на политиката (393.22 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news