Покани

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

В Официалния вестник на ЕС от 2 юли е публикувана покана за изразяване на интерес във връзка с подбор на външни членове на Комитета за контрол на одитите (ККО) на Европейската комисия.

ККО подпомага колегиума на членовете на Европейската комисия в изпълнението на нейните задължения съгласно Договорите и други нормативни актове.

Комитетът за контрол на одитите е надзорен орган и няма управленски правомощия. ККО е съставен от членове на Европейската комисия и от външни членове с доказана професионална компетентност в областта на одита и свързаните с него въпроси. Председателства се от първия заместник-председател на Европейската комисия. Външните членове се назначават официално след открита и прозрачна процедура за подбор за максимален срок от четири години, който може да бъде подновен веднъж.

Мандатът на ККО е напълно подробно изложен в неговия устав (достъпен на английски, немски или френски език).

ККО има за цел да състави списък на издържалите конкурса кандидати, за да отговори на текущата си потребност да поднови своите външни членове и да гарантира широка и разнообразна гама от експертни познания в областта на одита и свързаните с него въпроси.

Външните членове допринасят за надзора на най-високо равнище на основна международна организация, като поощряват допълнителното подобряване на ефективността и ефикасността на управлението, управлението на риска и практиките на вътрешен контрол на Комисията.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

  • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Университетска степен или диплома: да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години, или
    • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Подходящ професионален опит: да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне пет години в области, свързани с одит, вътрешен контрол и/или управление на риска;
  • Езици: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво поне още един от тези езици;
  • Независимост и конфликт на интереси: той е независим при изпълнението на своите задължения. Не се допуска конфликт на интереси между задълженията му като външен член и всякакви други служебни задължения.

Кандидатурите следва да се подават в електронен формат до Европейската комисия на следния адрес: 

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 45 работни дни, считано от датата на публикуване на поканата за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз (от 2 юли 2018 г.).

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес във връзка с подбор на външни членове на Комитета за контрол на одитите (940.72 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news