Покани

summer-192179В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2018 г.

Поканата се отнася за финансиране от бюджетни кредити и в рамките на бюджета за 2018 година на информационни мерки.

Информационната мярка представлява самостоятелен и съгласуван набор от информационни дейности, организирани въз основа на отделен бюджет.

Цели

Общата цел на поканата е да се изгради доверие в Европейския съюз и сред всички граждани, независимо дали са земеделски стопани, или не. Общата селскостопанска политика е политика за всички граждани на ЕС и ползите за тях трябва да бъдат ясно демонстрирани. Ключовите въпроси и послания следва да бъдат изцяло в съответствие с правното изискване на Комисията за изпълнение на информационни мерки в областта на ОСП по смисъла на член 45 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

По отношение на широката общественост – целта е да се повиши обществената осведоменост относно значението на подкрепата, оказвана от ЕС в рамките на ОСП, за селското стопанство и развитието на селските райони.

По отношение на заинтересованите страни – целта е да се работи в сътрудничество със заинтересованите страни (основно земеделски стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони), за да може да се разшири информацията за ОСП в техните избирателни райони и сред широката общественост.

Тема

Предложението за информационни мерки трябва да показва как ОСП продължава да допринася за осъществяването на политическите приоритети на Европейската комисия.

То следва да отразява факта, че ОСП е политика за всички граждани на Европейския съюз, която оказва отражение върху техния живот по много начини и изгражда доверие в Съюза и сред гражданите, независимо дали са земеделски стопани, или не.

Предложенията следва да включват по-специално приноса на ОСП за:

  • стимулиране на работните места, растежа и инвестициите в селските райони и поддържане на жизнеспособни селскостопански общности в целия ЕС;
  • насърчаване на знанията, иновациите и цифровизацията в селскостопанския сектор;
  • повишаване на екологичната устойчивост и устойчивостта спрямо изменението на климата;
  • укрепване на смяната на поколенията и на социално-икономическата структура на селските райони;
  • гарантиране на справедливи доходи за земеделските стопани от агрохранителната верига с цел поддържане жизнеспособността на европейското селскостопанско производство и бъдещето на семейния модел на селско стопанство;
  • насърчаване на здравословни хранителни навици сред децата и възрастните чрез консумацията на безопасни и устойчиво произведени качествени храни и разпространението на селскостопански продукти в рамките на схемата на ЕС за предлагане в училищата, като важен принос към инициативата на Комисията за здравословен начин на живот.

Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на информационните мерки, възлиза на 4 000 000 EUR. Максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде 500 000 EUR.

Тази сума зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2018 г. след приемането на бюджета за 2018 г. от бюджетния орган на ЕС, или на бюджетните кредити, предвидени в т.нар. „временни суми от една дванадесета“.

Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства.

Предложенията трябва да бъдат подадени на хартия. Формулярите за кандидатстване и съответните документи са достъпни на:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Кандидатурите трябва да се подават с правилния формуляр, надлежно попълнен и датиран. Те трябва да са подписани от лицето, упълномощено да поема правно обвързващи задължения от името на кандидатстващата организация.

Когато е приложимо, цялата допълнителна информация, която се счита за необходима от кандидата, може да бъде включена на отделни листове.

Кандидатурите се изпращат на следния адрес:

European Commission Unit AGRI. E.5
Call for proposals 2016/C 401/09
To the attention of Head of Unit
L130 4/149
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Крайният срок за получаване на кандидатури е 15 декември 2017 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2018 г. (868.85 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news