Покани

efsa.europa-logoВ Официалния вестник на ЕС от 1 юни е публикувана покана за изразяване на интерес към членство в групите от научни експерти и Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

Европейският орган за безопасност на храните е агенция на Европейския съюз и е неразделна част от системата на ЕС за безопасност на храните. Мисията на органа е да допринася за безопасността на храната и хранителната верига в ЕС и за високо ниво на защитата на човешкия живот и здраве.

ЕОБХ обединява най-добрите европейски експерти по оценка на риска в областта на безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, растителната защита и околната среда. Те действат като независими специалисти с цел да предоставят на институциите и държавите-членки на Европейския съюз, научни консултации от най-висок стандарт.

ЕОБХ е със седалище в Парма.

За да научите повече посетете уебсайта на ЕОБХ.

Научните съвети на ЕОБХ помагат за защита на потребителите, животните и околната среда от рискове, свързани с храните.

Поканата е отправена към учени, които желаят да се кандидатират за членство в Научния комитет (SC) на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) или в някоя от групите от научни експерти на ЕОБХ по: Здраве на животните и хуманно отношение към тях (AHAW), Биологични опасности (BIOHAZ), Замърсители в хранителната верига (CONTAM), Добавки и продукти или вещества, които се използват в животинските фуражи (FEEDAP), Генетично модифицирани организми (GMO), Хранене, нови храни и алергени в храните (NDA), Защита на растенията (PLH), Продукти за растителна защита и остатъчните вещества от тях (PPR), Хранителни добавки и ароматизанти (FAF), Материали, които влизат в контакт с храни, ензими и спомагателни средства за обработка (CEP).

Членовете на Научния комитет и на групите от научни експерти са опитни, независими учени. На тях им се възлагат следните отговорности:

 • да отговарят своевременно за подготовката, обсъжданията и приемането на научно обосновани становища, ръководни документи и изявления на групите от научни експерти и/или на Научния комитет и за дейностите на техните работни групи;
 • да участват в независими научни консултации по въпроси в областта на компетенциите на групите от научни експерти и/или на Научния комитет, когато е необходимо;
 • да допринасят за съгласуваността на подходите на ЕОБХ за научни оценки; да работят в тясно сътрудничество с другите групи от научни експерти и Научния комитет;
 • да гарантират спазването на специфичните за сектора и на хоризонталните ръководни документи на ЕОБХ и съответното законодателство на ЕС.

От членовете на Научния комитет/групите се очаква да сътрудничат, да са с висока степен на професионална етичност и лоялност; да насърчават иновациите, водещи към високи научни постижения.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване:

 • гражданство на държава-членка на Европейския съюз, на държава от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или на страна кандидатка за членство в ЕС. Могат да кандидатстват и експерти от трети държави, но техните кандидатури за членство в групите от научни експерти/Научния комитет ще бъдат разглеждани само ако сред гражданите на държавите от ЕС, ЕАСТ или на страните кандидатки за членство в ЕС не може да се намери специалист с необходимото равнище на експертни знания;
 • задълбочено владеене на английски език;
 • ангажимент за посещаване на заседанията и за активно участие в работата на Научния комитет/групите от научни експерти и на техните работни групи;
 • образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование от поне четири (4) години, удостоверена с диплома, в една от следните области: селско стопанство, биохимия, биоинформатика, биология, биометрия, биотехнологии, химия, хранителна експозиция, екология, епидемиология, наука за храните, технология на храните, генетика, здраве и безопасност на храните, медицина, науки за живота, математика, микробиология, молекулярна биология, естествени науки, хранене, фармация, обществено здраве, статистика токсикология, ветеринарна медицина или сходни области;
 • най-малко седем (7) години професионален опит, свързан с обхвата на експертната група/и, придобит след получаване на изискваната диплома.

Кандидатите трябва да подадат заявленията си онлайн на уебсайта на ЕОБХ.

Заявленията за кандидатстване ще се считат за допустими само при подаване на правилно попълнен онлайн формуляр за кандидатстване преди изтичане на крайния срок. Не се приемат други форми на кандидатстване.

Крайният срок за изпращане на заявления за кандидатстване е 8 септември 2017 г. в полунощ (местно време, централноевропейско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес към членство в групите от научни експерти и Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните – EFSA/E/2017/01 (472.69 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news