Покани

erasmus-plus-logoВ Официалния вестник на ЕС от 15 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“. Поканата се отнася за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж и ще подпомага проекти за транснационално сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта. Поканата се състои от две партиди – една за образованието и обучението (партида 1) и една за младежта (партида 2).

Проектите, представени в отговор на тази покана и по двете партиди, следва да имат една от следните общи цели:

 • разпространяване и/или разширяване на добрите практики в областта на приобщаващото учене, въведени по-специално на местно равнище. В контекста на настоящата покана разширяване означава възпроизвеждане на добри практики в по-широк мащаб/прехвърлянето им в различен контекст или прилагането им на по-високо/системно равнище или;
 • разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото образование и/или на младежката среда в специфични условия.

Всяко заявление за кандидатстване трябва да е насочено към постигането на една обща цел и на една от специфичните цели, изложени поотделно за партида 1 и за партида 2. Както общите, така и специфичните цели на поканата за предложения са изчерпателни: предложения, които не са насочени към тяхното постигане, няма да се разглеждат.

Кандидатите, които се считат за допустими, могат да бъдат, както следва (списъкът не е изчерпателен):

 • учебни институции и други доставчици на образователни услуги;
 • публични органи на национално/регионално/местно равнище, отговорни за образованието, обучението и младежта;
 • организации с нестопанска цел (НПО);
 • научноизследователски институти;
 • търговски организации и социални партньори;
 • центрове за насочване и признаване;
 • международни организации;
 • частни дружества;
 • мрежите на посочените по-горе организации също са допустими, стига да имат юридическа правосубектност.

Допустими са само заявления от юридически лица, установени в следните държави, участващи в Програмата:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • държавите – кандидатки за членство в ЕС: бившата югославска република Македония и Турция.

Изискването за минимален състав на партньорството е 4 организации от 4 различни държави по Програмата.

Критериите за възлагане при финансиране на дадено предложение са, както следва:

 • значение на проекта (30 %);
 • качество на замисъла и изпълнението на проекта (20 %);
 • качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество (20 %);
 • въздействие, разпространение и използване на резултатите (30 %).

Само предложения, постигнали:

 • минимален праг от 60 % от общия сбор от четирите критерия за възлагане и
 • минимален праг от 50 % от всеки критерий

ще бъдат разглеждани за финансиране от ЕС.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти, е 10 000 000 ЕUR, разпределени, както следва:

 • Партида 1 – Образование и обучение: 8 000 000 EUR;
 • Партида 2 – Младеж: 2 000 000 EUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи за проектите.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.

Крайният срок за подаване на заявления е 22 май 2017 г., 12:00 ч. на обяд централноевропейско време.

Цялата информация относно поканата може да се намери на следния уебсайт:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Поканата за представяне на предложения в рамките на Програма „ЕРАЗЪМ+“ – EACEA/07/2017(414.72 KB, PDF)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news