Европейският парламент предвижда възлагане на обществена поръчка за услуги за дневен медиен мониторинг. Максималната продължителност на обществената поръчка е 48 месеца. Приложена ще намерите документацията на поканата за участие в процедура по възлагане, свързана с настоящата обществена поръчка, която ще ви предостави необходимата информация за евентуално представяне на оферта.Обявата за търга е публикувана на онлайн версията на „Приложение на Официален вестник на Европейския съюз", предназначен на европейски обществени поръчки:


TED (електронен ежедневник за поръчки).

Пълният набор от документи на английски език и на български език, както и отговорите на поставени въпроси във връзка с тръжната процедура и публикуваните документи, може да бъде намерен на сайта на Европейския парламент в раздела:


„Покани за представяне на оферти".

Тръжни документи на български език (zip1882KB)

Тръжни документи на английски език (zip2477KB)