crea-eu banner-01Какво подкрепя?

Проекти за трансгранично сътрудничество между културни и
творчески организации в рамките на и извън ЕС.
Мрежи, които подпомагат функционирането на културните и творческите сектори отвъд националните граници и усилват тяхната конкурентоспособност.
Превод на художествени произведения и популяризирането им на пазарите в рамките на ЕС.


Платформи на културни оператори, които:
- популяризират изгряващи таланти;
- насърчават представянето на европейска програма от културни и художествени произведения.
Повишаване на капацитета и обучения за професионалисти от
аудиовизуалната индустрия.
Разработване на художествени, анимационни, документални филми и видеоигри за европейското кино, телевизионните пазари и други платформи.
Разпространение и продажба на аудиовизуални произведения във и извън Европа.
Филмови фестивали, популяризиращи европейската кинематография.
Финансиране на международна копродукция на филми.
Развитие на публики с цел насърчаване на филмовата грамотност и поощряване на интереса към европейската кинематография посредством широк кръг от събития.

Виж повече на:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/creative-europe/pub/view/creative-europe-flyer_web_bg.pdf

 

 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm