Покани
Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" и приложенията към тях. Изменението е свързано с обнародвания нов опростен образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, и приведени в съответствие с опростения образец Указанията за попълване на декларацията, както и технически грешки в образеца на бюджет и договор за безвъзмездна финансова помощ. Изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях, както и  консолидираната им версия са публикувани на интернет страницата на програмата, на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България  - http://www.eufunds.bg/ и на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност" - http://www.opcompetitiveness.bg/. За проектните предложения, подадени преди датата на влизане в сила на Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. Договарящият орган предприема следните действия: 1. Изменените Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП и Справка за обобщените параметри на предприятието не се прилагат за кандидатите, които вече са представили декларацията и справката пред оценителната комисия и/или екипа по договаряне по образеца и в съответствие с Насоките за кандидатстване и Указанията за попълването им преди датата на настоящата заповед. 2. В случай че кандидат е представил бюджет по образеца в сила преди датата на издаване на настоящата заповед, оценителната комисия го коригира служебно без това да води до отхвърляне на проектното предложение.
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news