Над 13 млн. лв. ще получат нови 172 проекта на общини от Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК). Това са одобрените проекти в "голямата-малка процедура" за общинските администрации по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация ", бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07. Целта е повишаване на квалификацията на служителите на местно ниво за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Само за два месеца от 4-ти декември 2012 г. до 4-ти февруари 2013 г. оценителната комисия успя да разгледа и оцени 197 постъпили проектни предложения, като се очаква договорите да бъдат сключени през месец март. Проектите са на стойност от 20 000 лв. до 90 000 лв. По този начин, в голямата си част, те ще могат да бъдат изпълнени при максимално облекчен  и бърз режим за избор на изпълнител. Срокът, в който трябва да бъдат реализирани дейностите по проектите, е 12 месеца. Списъкът с одобрените проекти е публикуван на сайта на програмата http://www.opac.government.bg/
виж цялата статия