Агенцията за социално подпомагане в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", стартира процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността" : http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=627   
виж цялата статия