"Еразъм +" е новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа, която ще предостави финансиране на обща стойност 14,7 милиарда евро в рамките на 7 години (2014 – 2020). "Еразъм +" обединява 7 досега действащи програми ("Учене през целия живот", "Младежта в действие", както и 5 програми за международно сътрудничество: „Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави) с цел по-лесен достъп до възможностите за участие. "Еразъм +" ще подкрепя :


– възможности за следване, обучение, придобиване на професионален опит или доброволческа дейност в чужбина;
– работещите в сферата на образованието, обучението и младежта да преподават или да се обучават в чужбина;
– развитието на дигиталното образование и използването на ИКТ;
– изучаването на чужди езици;
– признаването на умения, вкл. придобити извън рамките на формалното образование;
– създаването на стратегически партньорства между образователните институции и младежки организации в други държави с цел насърчаване повишаване на качеството и иновациите;
– създаването на Алианси на познанията и Секторни алианси на уменията с цел да се преодолее недостига на умения и да се подобрят учебните програми и квалификациите чрез насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и образованието;
– въвеждането на инструмент за гарантиране на заеми за студенти с цел финансиране придобиването на образователно-квалификационна степен "магистър" в друга държава;
– преподаването и изследванията в областта на европейската интеграция;
– обмена, сътрудничеството и повишаването на капацитета в областта на висшето образование и младежкия сектор;
– действията за насърчаване на иновациите в областта на педагогиката и последователни реформи в политиката на национално ниво чрез подкрепа на дългосрочни инициативи;
– добро управление в спорта и инициативи, насочени към предотвратяване на предварително уговорени резултати от спортни срещи, употреба на допинг, насилие, расизъм и нетърпимост при масовите спортове.


Още за "Еразъм+“ – Ръководство с подробна информация за процедурата за кандидатстване; Покана за представяне на предложения.