Обучения

erasmusДнес Европейският парламент даде одобрението си за „Еразъм+“ — новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще стартира през януари. Целта на програмата е да се подобрят уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта. Продължителността ѝ е седем години, като предвиденият бюджет възлиза на 14,7 милиарда евро1, което е с 40 % повече от сегашния размер на средствата. Над 4 милиона души ще получат подпомагане, благодарение на което да се обучават и работят, включително като доброволци, в чужбина: 2 милиона студенти в системата на висшето образование, 650 000 учащи се в системата на професионалното образование и чиракуващи, както и над 500 000 души, които отиват в чужбина по линия на младежки програми за обмен или като доброволци. Студентите, които планират да завършат пълна магистърска степен в чужбина и за които рядко се отпускат национални стипендии и заеми, ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, която ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд. Чрез „Еразъм+“ също така ще се предостави финансиране за работещите в системите на образованието и обучението, за специалисти, работещи с младежи, както и за партньорства между университети, колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.

„Радвам се, че Европейският парламент прие „Еразъм+“, и съм горда, че успяхме да осигурим увеличение на бюджета от 40 % в сравнение с текущите ни програми. Това е знак за ангажимента на ЕС към образованието и обучението. „Еразъм+“ ще спомогне също и за борбата с младежката безработица, като даде на младите хора шанса да увеличат знанията си и подобрят квалификацията си чрез обучение или работа в чужбина. В допълнение към безвъзмездните средства, които ще се предоставят за отделни лица, по линия на „Еразъм+“ ще се подпомагат също така партньорства, чрез които да се улесни преходът от образование към заетост, и ще се подкрепят реформи за модернизиране и повишаване на качеството на образованието в държавите членки. Това е от изключително значение, ако искаме младото поколение да се сдобие с квалификацията и уменията, от които се нуждае, за да пожъне успех в живота“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Програмата „Еразъм+“ има три основни цели: две трети от бюджета са предназначени за възможности за обучение на отделни лица в чужбина, в рамките на ЕС и извън него; с останалите средства ще се подпомагат партньорства между образователни институции, младежки организации, предприятия, местни и регионални органи и НПО, както и реформи, с които се цели модернизиране на образованието и обучението, насърчаване на иновациите и предприемачеството и повишаване на пригодността за пазара на труда.

В новата програма „Еразъм+“ се обединяват всички сега действащи програми на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта, в това число Програмата за учене през целия живот („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), програма „Младежта в действие“, както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави). Така за кандидатстващите за участие ще е по-лесно да се запознаят с предлаганите възможности, като са опростени и други елементи, което също ще улесни достъпа до програмите.

Кой може да се възползва от програма „Еразъм+“?

 • 2 милиона студенти ще могат да учат или да преминат обучение в чужбина, като са предвидени и 450 000 стажа;

 • 650 000 учащи се в системата на професионалното образовани и чиракуващи ще получат безвъзмездни средства, за да учат, преминат обучение или работят в чужбина;

 • 800 000 учители, университетски преподаватели, обучаващи, работещи в образованието и специалисти, работещи с младежи ще могат да преподават или да преминат обучение в чужбина;

 • 200 000 студенти в магистърски програми, преминаващи пълния цикъл на магистърската степен в чужбина, ще могат да получат гаранции за заеми;

 • над 500 000 младежи ще имат възможност да участват в доброволчески дейности в чужбина или в младежки програми за обмен;

 • над 25 000 студенти ще получат безвъзмездна помощ за съвместни магистърски степени, при които обучението се провежда в най-малко две висши учебни заведения в чужбина;

 • 125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции, предлагащи образование за възрастни, младежки организации и предприятия ще получат финансиране за установяването на 25 000 „стратегически партньорства“, чиято цел е да се насърчат обмяната на опит и контактите с пазара на труда;

 • 3 500 образователни институции и предприятия ще получат подкрепа за създаването на над 300 „алианса на знанието“ и „секторни алианса на уменията", за да се повиши пригодността за заетост и да се поощрят иновациите и предприемачеството;

 • 600 партньорства в сферата на спорта, в това число европейски прояви с нестопанска цел, също ще получат финансиране.

Контекст

„Еразъм+“ стартира в момент, в който близо шест милиона младежи в ЕС са без работа, като равнищата на младежка безработица в Испания и Гърция са над 50 %. Същевременно има над 2 милиона свободни работни места, като една трета от работодателите съобщават, че срещат трудности при намирането на служители с необходимите умения. Това показва, че в Европа е налице значително несъответствие между търсените и предлаганите умения на пазара на труда. „Еразъм+“ ще бъде средство за преодоляване на това несъответствие, като по линия на програмата ще се предоставят възможности за образование, обучение и придобиване на опит в чужбина.

Успоредно с това ще бъдат повишени качеството и адекватността на европейските системи на образование, обучение и дейности за младежта чрез подпомагане на професионалното развитие на работещите в системата на образованието и работещите с младежта, както и чрез сътрудничество между сферите на образованието и труда.

Мобилността сред студентите и чиракуващите също така повишава мобилността на работници между държавите членки, тъй като тези, които вече са учили или преминали курс на обучение в чужбина, са по-склонни да пожелаят да работят в чужбина в бъдеще.

В бюджета от 14,7 милиарда евро са отчетени прогнозните стойности за инфлацията. Очаква се да бъдат отпуснати допълнителни средства за мобилност във висшето образование и изграждане на капацитет по отношение на държави извън ЕС. Не се очаква да бъде взето решение относно тези допълнителни бюджетни средства преди 2014 г.

В „Еразъм+“ за пръв път е предвиден бюджетен ред за спорта. Така в седемгодишен период по програмата ще бъдат отпуснати около 265 милиона евро за развиване на европейското измерение в спорта, като ще се способства за справянето с трансграничните заплахи за спорта, като уговарянето на изхода от спортни състезания и допинга. Програмата също така ще подпомага транснационални проекти, в които участват организации в областта на масовия спорт и с които се насърчават например доброто управление, социалното приобщаване, двойните кариери и физическата активност за всички.

Следващи стъпки

Предложението бе прието днес от Европейския парламент. Очаква се Съветът (държавите членки) да го приеме в рамките на идния месец. Програма „Еразъм+“ ще стартира през януари 2014 г.

За повече информация:

Вж. MEMO/13/1008

Европейска комисия Уебсайт на „Еразъм+“

„Еразъм+“ във Facebook

Присъединете се към разговора в Twitter #ErasmusPlus

Уебсайт на Комисар Василиу

Следете съобщенията на Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

 

Виж повече информция на http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_bg.htm

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news