Обучения

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за представяне на предложения по Програма „Европа за гражданите" (2007-2013 г.). Предложението обхваща дейностите - Активни граждани за Европа, Активно гражданско общество в Европа и Активно европейско възпоменание. Поканата цели да се насърчи активното гражданство.

Подробните условия на поканата могат да бъдат намерени в ръководството на Програмата „Европа за гражданите".

Програмата „Европа за гражданите" има следните специфични цели:

 • събиране на хората от местните общини в Европа, които да споделят и да обменят опит, мнения и ценности, да се поучат от историята и да изградят бъдещето;
 • да поощрява действия, дебати и размишления, свързани с европейското гражданство и демокрацията, споделените ценности, общата история и култура чрез сътрудничество с гражданските организации на европейско равнище;
 • да доведе Европа по-близо до нейните граждани, като насърчи европейските ценности и постижения и съхрани паметта на нейното минало;
 • да насърчава взаимодействие между гражданите и организациите на гражданското общество от всички участващи страни, да допринася за междукултурния диалог и за извеждането на челно място разнообразието и единството на Европа. Ще бъде отделено специално внимание върху дейностите, насочени към развиване на по-тесни връзки между гражданите от държавите-членки на Европейския съюз, в неговия състав към 30 април 2004 г., и тези на държавите-членки, които са се присъединили след тази дата.

Допустими кандидати

Могат да участват всички организации, установени в една от държавите, участващи в програмата, които са:

 • обществен орган или;
 • организация с нестопанска цел с юридически статут (правосубектност).

Всяко действие по Програмата все пак е насочено към по-тесен кръг от организации. Поради това допустимостта на организациите заявители е определена конкретно за всяка мярка/подмярка в ръководство за Програмата, което можете да намерите на уебсайта Europa.

Допустими държави по Програмата са:

 • държавите-членки на ЕС;
 • Хърватия;
 • Албания;
 • Бивша югославска република Македония (БЮРМ).

Допустими дейности

Програмата „Европа за гражданите" подкрепя проекти, които насърчават активното европейско гражданство. Поканата обхваща следните дейности по Програмата „Европа за гражданите", които се подкрепят чрез отпускането на два вида безвъзмездни средства: безвъзмездни средства по проекти и оперативни безвъзмездни средства.

Действие 1: Активни граждани за Европа

М я р к а 1 : Побратимяване на градове

Тази мярка е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез участие в дейности на побратимени градове.

Мярка 1.1: Срещи на граждани от побратимени градове (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез участие в дейности на побратимени градове. Проектът трябва да включва общини от най-малко две участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Той трябва да включва минимум 25 международни участници от поканените общини. Максималната продължителност на срещата е 21 дни. Максималният размер на безвъзмездните средства, които се предоставят е 25 000 EUR за проект. Минималната размер на безвъзмездните средства, които се предоставят е 5 000 EUR.

С предоставянето на безвъзмездни средства за срещи на граждани от побратимени градове се цели съвместно финансиране на организационните разходи на града-домакин, както и на пътните разноски на поканените участници. Размерът на безвъзмездните средства се изчислява на основата на единни ставки.

Мярка 1.2: Мрежи от побратимени градове (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка подкрепя развитието на мрежи, създадени въз основа на връзки чрез побратимяване на градове, които имат съществено значение за гарантиране на структурирано, интензивно и разностранно сътрудничество между общините и следователно за постигане на максимално въздействие на програмата. Проектът трябва да предвижда поне три събития. Той трябва да включва общини от най-малко четири участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 30 международни участници от поканените общини. Максималната продължителност на проекта е 24 месеца, а максималната продължителност на всяко събитие е 21 дни.

Максималната допустима сума за проект по тази мярка е 150 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR. Размерът на безвъзмездните средства се изчислява на основата на единни ставки.

М я р к а 2 : „Проекти на граждани" и „Мерки за подкрепа"

Мярка 2.1: Проекти на граждани (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка е насочена към днешното голямо предизвикателство пред Европейския съюз: как да се намали дистанцията между гражданите и Съюза. Тя е предназначена за изследване на оригинални и иновативни методологии, чрез които може да се насърчи участието на гражданите и да се стимулира диалогът между европейските граждани и институциите на Европейския съюз.

Проектът трябва да включва общини от най-малко 5 участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Той трябва да включва минимум 200 участници. Максималната продължителност на проекта е 12 месеца.

Стойността на безвъзмездните средства се изчислява на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. Предоставените безвъзмездни средства не може да превишават 60 % от общата стойност на допустимите разходи за проекта. Минималната стойност на безвъзмездните средства ще бъде 100 000 EUR. Максималната допустима стойност на безвъзмездните средства за проект по тази мярка е 250 000 EUR.

Мярка 2.2: Мерки за подкрепа (безвъзмездни средства по проект)

Тази мярка цели подпомагане на дейностите, които могат да доведат до установяване на устойчиви партньорства и мрежи, достигащи до значителен брой различни заинтересовани страни, които насърчават активното европейско гражданство, като по този начин се допринася за една по-добра реакция спрямо целите на Програмата и се постига максимално цялостно въздействие и ефективност на Програмата.

Проектът трябва да включва най-малко две участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Максималната продължителност е 12 месеца. За всеки проект трябва да се предвидят поне 2 събития.

Стойността на безвъзмездните средства се изчислява на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. Размерът на безвъзмездните средства не може да превишава 80 % от стойността на допустимите разходи за въпросното действие. Минималната допустима стойност на безвъзмездните средства е 30 000 EUR. Максималната допустима стойност на безвъзмездните средства за проект по тази мярка е 100 000 EUR.

Действие 2: Активно гражданско общество в Европа

Мерки 1 и 2: Структурна подкрепа за изследователски организации по европейска публична политика и за организации на гражданското общество на равнище ЕС (Оперативни безвъзмездни средства)

М я р к а 1 - Структурна подкрепа за изследователски организации по европейска публична политика (мозъчни тръстове - think-tanks)

Има за цел да подкрепи работата на изследователските организации по европейската публична политика (мозъчни тръстове - think-tanks), които могат да предоставят нови идеи и разсъждения по европейските въпроси относно активното гражданство на европейско равнище или относно европейските ценности.

М я р к а 2 - Структурна подкрепа за организации на гражданското общество на равнище ЕС

Ще предостави на организации на гражданското общество с европейски измерения способност и стабилност за развитие на техните дейности на европейско равнище. Целта е да се съдейства за появата на структурирано, сплотено и активно гражданско общество на европейско равнище.

Периодът на допустимост трябва да съответства на бюджетната година на кандидата, което се доказва от заверените отчети на организацията. Ако бюджетната година на кандидата съответства на календарната година, периодът на допустимост ще бъде от 1 януари до 31 декември. За кандидати с бюджетна година, която се различава от календарната година, периодът на допустимост ще бъде период от 12 месеца, започващ от началната дата на тяхната бюджетна година.

Размерът на безвъзмездните средства може да се изчисли, като се следват два различни метода:

 • бюджет, основан на единни ставки;
 • бюджет, основан на действителни разходи.

Стойността на безвъзмездните средства се изчислява на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. Размерът на безвъзмездните средства не може да превишава 80 % от стойността на допустимите разходи за въпросното действие. Максималният размер на безвъзмездните средства е 100 000 EUR.

М я р к а 3 : Подкрепа за проекти, инициирани от организации на гражданското общество (безвъзмездни средства по проект)

Целта на тази мярка е да подкрепя конкретни проекти, представяни от организации на гражданското общество от различните участващи държави. Тези проекти трябва да повишават осведомеността по въпроси от европейски интерес. Те трябва да способстват за засилване на взаимното разбиране на различни култури и установяване на общи ценности чрез сътрудничество на европейско равнище.

Проектът трябва да включва най-малко две участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Максималната продължителност на проектите е 18 месеца. Размерът на безвъзмездните средства може да се изчисли, като се следват два различни метода, отговарящи на различни подходи и за които се прилагат специфични правила:

 • бюджет, основан на единни ставки за „проекти за събития";
 • бюджет, основан на действителни разходи за „проекти за продуциране и осъществяване".
Изискваните в този случай безвъзмездни средства не могат да превишават 70 % от допустимите разходи за въпросното действие. Максималният размер на безвъзмездните средства е 150 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR.

Действие 4: Активно европейско възпоменание (безвъзмездни средства по проект)

Целта на проектите, подкрепяни по това действие, е да се запази жива паметта за жертвите на нацизма и сталинизма и да се подобри познанието и разбирането на настоящото и бъдещите поколения за това какво и защо се е случвало в лагерите и другите места за масово унищожаване на хора. Максималната продължителност на проекта е 12 месеца.

Размерът на безвъзмездните средства може да се изчисли, като се следват два различни метода:

 • бюджет, основан на единни ставки и еднократна сума за „проекти за събития";
 • бюджет, основан на действителни разходи за „проекти за продуциране и осъществяване".
Изискваните в този случай безвъзмездни средства не могат да превишават 60 % от допустимите разходи за въпросното действие. Максималният размер на безвъзмездните средства е 55 000 EUR. Минималният допустим размер на безвъзмездните средства е 10 000 EUR.

Критерии за предоставяне на субсидия

За безвъзмездни средства по проект:

Качествени критерии (80 % от присъжданите точки):

 • полезност на проекта по отношение на целите и приоритетите на Програмата „Европа за гражданите" (25 %);
 • качество на проекта и предложените методи (25 %);
 • въздействие (15 %);
 • прозрачност и проследяване (15 %).
Количествени критерии (20 % от присъжданите точки):
 • географско въздействие (10 %);
 • целева група (10 %).

За оперативни безвъзмездни средства:

Качествени критерии (80 % от присъжданите точки):

 • полезност на проекта по отношение на целите и приоритетите на Програмата „Европа за гражданите" (30 %);
 • адекватност, съгласуваност и пълнота на работната програма (20 %);
 • въздействие на работната програма (10 %);
 • европейска добавена стойност (10 %);
 • прозрачност на действията и разпространение и използване на резултатите по отношение на европейските граждани и други заинтересовани страни (10 %).
Количествени критерии (20 % от присъжданите точки):
 • географско въздействие (10 %);
 • целева група (10 %).

Предвиденият бюджет за 2011 г. за следните действия е:

Действие 1 Мярка 1.1 - Срещи на граждани от побратимени градове - 7 043 000 EUR
Действие 1 Мярка 1.2 - Създаване на тематична мрежа от побратимени градове - 4 528 000 EUR
Действие 1 Мярка 2.1 - Проекти на граждани - 1 308 000 EUR
Действие 1 Мярка 2.2 - Мерки за подкрепа - 1 207 000 EUR
Действие 2 Мярка 3 - Подкрепа за проекти, инициирани от организации на гражданското общество - 2 807 000 EUR
Действие 4 - Активно европейско възпоменание - 1 781 000 EUR.

Осъществяването на тази покана зависи от приемането на бюджета на Европейския съюз за 2011 г. от бюджетния орган.

Крайни срокове за подаване на заявления

Действие 1 Мярка 1.1 - Срещи на граждани от побратимени градове - 1 февруари,1 юни, 1 септември
Действие 1 Мярка 1.2 - Създаване на тематична мрежа от побратимени градове -1 февруари, 1 септември
Действие 1 Мярка 2.1 - Проекти на граждани - 1 юни
Действие 1 Мярка 2.2 - Мерки за подкрепа - 1 юни
Действие 2 Мярка 1 и 2 - Структурна подкрепа за изследователски организации по публична политика на ЕС (мозъчни тръстове - think- tanks) и за организации на гражданското общество на равнище ЕС - 15 октомври
Действие 2 Мярка 3 - Подкрепа за проекти, инициирани от организации на гражданското общество - 1 февруари
Действие 4 - Активно европейско възпоменание - 1 юни

Заявленията трябва да бъдат подадени преди 12.00 ч. (на обяд брюкселско време) на крайната дата за подаване на заявления. Ако крайният срок за подаване на заявления изтича в почивен ден, за краен срок следва да бъде считан първият работен ден след почивните дни.

Заявленията трябва да се изпращат на следния адрес:

EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications - ‘Measure XXX'
Avenue du Bourget 1 (BOUR 01/17)
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Ще бъдат разглеждани само предложения, които са подадени чрез официалния електронен формуляр за заявление за отпускане на безвъзмездни средства (eForm), надлежно попълнен и подписан от лицето, което е упълномощено да встъпи в правно задължение от името на заявителя.

Заявления, подадени на хартиен носител по пощата, по факс или електронна поща, няма да бъдат приемани за по-нататъшно оценяване.

Подробните условия за подаване на предложения за проекти и формулярите за заявление могат да бъдат намерени в ръководството на Програма „Европа за гражданите" с последни изменения на следните уебсайтове:

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg