Обучения

В Официалния вестник на ЕС от 10 декември е публикувана покана за представяне на предложения по Програма „Младежта в действие" (2007 г. - 2013 г.). Подробните условия по отношение на поканата могат да бъдат намерени тук.

Общите цели на Програмата „Младежта в действие" са:

 • да насърчава активното гражданско поведение на младите хора като цяло, и по-специално тяхното европейско гражданско поведение;
 • да развива солидарност и насърчава толерантност между младите хора, по-специално с цел засилване на социалното сближаване в Европейския съюз;
 • да насърчава взаимното разбирателство между младите хора в различните страни;
 • да допринася за развитие на качеството на системите за подпомагане на дейностите на младите хора и на възможностите на организациите на гражданското общество в сферата на младежта;
 • да насърчава европейското сътрудничество по въпросите на младежта.

Тези общи цели ще бъдат изпълнявани на равнище проекти, като се вземат предвид следните постоянни приоритети:

 • европейско гражданско поведение;
 • участие на младите хора;
 • културно многообразие;
 • приобщаване на млади хора в неравностойно положение.

Освен горепосочените постоянни приоритети, могат да се определят и годишни приоритети по програмата, които да бъдат публикувани на уебсайтовете на ЕК, изпълнителната агенция и националните агенции.

За 2011 г. годишните приоритети са следните:

Европейска година на доброволчеството

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, посветени на популяризирането на смисъла и значимостта на доброволчеството като вид активна ангажираност и като средство за усъвършенстване или подобряване на способностите за лично, социално и професионално развитие.

Безработица сред младите хора

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, с които се окуражава достъпът на безработните млади хора до Програмата „Младежта в действие". Приоритет ще бъде даден на проекти, занимаващи се с въпросите на безработицата сред младите хора и/или насочени към стимулирането на мобилността и активното участие в обществения живот на безработните млади хора.

Приобщаващ растеж

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, които се занимават с въпросите на бедността и маргинализацията. Те трябва да насърчават осведомеността сред младите хора за това как да бъдат разрешавани тези въпроси и ангажираността им с тях за изграждането на общество, в което всеки има своето място. В този контекст ще се обърне особено внимание най-вече на приобщаването на младите мигранти, на млади хора с увреждания и - където е подходящо, на млади хора от ромски произход.

Предизвикателства пред света, свързани с околната среда и измененията на климата

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, насочени към повишаване на осведомеността и мобилизацията на младите хора по отношение на световните предизвикателства, свързани с околната среда и измененията на климата. Цели се да се насърчи развитието на по-екологично мислене и поведение сред младите хора и младите работещи, както и сериозно отношение от тяхна страна към по-устойчиво развитие.

Изобретателност и предприемачество

Този приоритет има за цел да насърчи проекти, най-вече младежки инициативи, насочени към стимулирането на творческите способности на младите хора, въображението и оригиналността им, готовността им да поемат рискове и находчивостта им за постигането на икономическите, политическите, социалните цели и целите, свързани с околната среда.

Година на младежта „ЕС - Китай" (само за действие 2 и поддействие 3.2)

Освен предвиденото до момента, в рамките на действията, по които ще се работи в сътрудничество с други партниращи държави в световен мащаб, се обръща особено внимание на проекти, насочени към насърчаването на диалога, сътрудничеството и обмяната между ЕС и Китай в областта на въпросите, свързани с младите хора, като начин да се допринесе за Годината на младежта „ЕС и Китай" (2011 г.).

За постигане целите на Програмата „Младежта в действие" са предвидени пет оперативни действия. Тази покана се отнася до подкрепа за изброените по-долу действия и поддействия:

Действие 1 - Младежта за Европа

 • Поддействие 1.1 - Младежки обмен (с продължителност до 15 месеца)

  Младежкият обмен дава възможност на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да опознават взаимно културите си. Групите планират заедно своя младежки обмен по тематика от взаимен интерес.

 • Поддействие 1.2 - Младежки инициативи (с продължителност от 3 до 18 месеца)

  Подкрепят групови проекти, разработени на местно, регионално и национално равнище. Чрез тях се подкрепя и изграждането на мрежи от сходни проекти от различни страни с цел засилване на тяхното европейско измерение и насърчаване на сътрудничеството и обмена на опит между младите хора.

 • Поддействие 1.3 - Младежки проекти за демокрация (с продължителност от 3 до 18 месеца)

  Те подкрепят участието на младите хора в демократичния живот както на тяхната местна, регионална или национална общност, така и на международно равнище.

Действие 2 - Европейска доброволческа служба

Действието подкрепя участието на младите хора в различни видове доброволчески дейности както в Европейския съюз, така и извън него. По това действие младите хора вземат индивидуално или групово участие в неплатени доброволчески дейности с идеална цел в друга страна (с продължителност до 24 месеца).

Действие 3 - Младежта по света

 • Поддействие 3.1 - Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз (с продължителност до 15 месеца)

Това поддействие подкрепя проекти със съседни партньорски държави, а именно младежки обмен и проекти за обучение и работа в мрежа в сферата на младежта.

Действие 4 - Системи за подкрепа на младежта

 • Поддействие 4.3 - Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и младежки организации (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Това поддействие подкрепя по-специално обмена на опит, експертни познания и добри практики, както и на дейности, които могат да доведат до дълготрайни качествени проекти, партньорства и мрежи.

Действие 5 - Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта

 • Поддействие 5.1 - Срещи между млади хора и отговарящите за политиката за младежта (с продължителност от 3 до 9 месеца)

Това поддействие подкрепя сътрудничество, семинари и структуриран диалог между младите хора, ангажираните в работата с младежта и отговарящите за политиката за младежта.

Допустими кандидати

Заявления могат да се подават от:

 • организации с идеална цел или неправителствени организации;
 • местни, регионални публични органи;
 • неформални групи от млади хора;
 • органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта;
 • международни организации с идеална цел;
 • организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта, културата или спорта.

Кандидатите трябва да бъдат законно установили се в една от страните по програмата или съседните партньорски страни в Западните Балкани.

Някои действия по програмата обаче са насочени към по-ограничен кръг организатори. В ръководството за програмата е определено подробно кои са допустимите кандидати организатори за всяко действие/поддействие. То може да бъде намерено на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура" .

В програмата могат да участват следните страни:

 • държавите-членки на ЕС;
 • държавите от ЕАСТ, които са страна по споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на посоченото споразумение (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия);
 • страните - кандидатки, които имат предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и общите условия и договорености, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни за тяхното участие в програмите на Общността (Турция и Хърватия);
 • Швейцария;
 • трети страни, които са подписали споразумения с Общността в сферата на младежта.

Някои действия по програмата обаче са насочени към по-ограничен кръг страни. В ръководството за програмата е определено подробно кои страни могат да участват за всяко действие/поддействие.

Критерии за предоставяне на подкрепа

поддействия 1.1, 1.2, 3.1, 4.3 и действие 2:

 • относимост към целите и приоритетите на програмата (30 %);
 • качество на предложения проект и предложените методи (50 %);
 • профил на участниците и организаторите (20 %).

поддействия 1.3:

 • относимост към целите и приоритетите на програмата (30 %);
 • качество на тематичния замисъл (20 %);
 • качество на предложения проект и предложените методи (30 %);
 • профил и брой на участниците и организаторите (20 %).

поддействие 5.1:

 • относимост към целите и приоритетите на програмата (20 %);
 • относимост към целите на политиката на ЕС за младежта (20 %);
 • качество на предложения проект и предложените методи (40 %);
 • профил и брой на участниците и организаторите (20 %).

Програмата разполага с общ бюджет от 885 милиона EUR за периода 2007 г. - 2013 г. Годишният бюджет се определя с решение на бюджетните органи.

Бюджетът, който е предвиден за 2011 г. е:

 • Поддействие 1.1 - Младежки обмен - 29 096 043;
 • Поддействие 1.2 - Младежки инициативи - 10 699 642;
 • Поддействие 1.3 - Младежки проекти за демокрация - 6 879 973;
 • Действие 2 - Европейска доброволческа служба - 46 515 775;
 • Поддействие 3.1 - Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз - 7 926 040;
 • Поддействие 4.3 - Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и младежки организации - 15 710 392;
 • Поддействие 5.1 - Срещи между младите хора и отговарящите за политиката за младежта - 5 796 218.

Заявленията трябва да бъдат подадени в срока, съответстващ на началната дата на проекта. За проектите, представяни пред националната агенция, годишно има пет крайни срока за кандидатстване:

 • за проекти започващи между 1 май и 30 септември, срокът за кандидатстване е 1 февруари;
 • започващи между 1 юли и 30 ноември, срокът за кандидатстване е 1 април;
 • започващи между 1 септември и 31 януари, срокът за кандидатстване е 1 юни;
 • започващи между 1 декември и 30 април, срокът за кандидатстване е 1 септември;
 • започващи между 1 февруари и 31 юли, срокът за кандидатстване е 1 ноември.

За проектите, представяни пред изпълнителната агенция, годишно има три крайни срока за кандидатстване:

 • започващи между 1 август и 31 декември, срокът за кандидатстване е 1 февруари;
 • започващи между 1 декември и 30 април, срокът за кандидатстване е 1 юни;
 • започващи между 1 март и 31 юли, срокът за кандидатстване е 1 септември.

Допълнителна информация може да бъде намерена в ръководството за Програмата „Младежта в действие" на следните уебсайтове:

http://ec.europa.eu/youth

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg