Новини

Европейската комисия призовава Съвета да вземе без по-нататъшно забавяне необходимите решения, за да се даде възможност на България, Румъния и Хърватия да участват пълноценно в Шенгенското пространство. В приетото днес съобщение Комисията прави преглед на стабилните резултати, постигнати от трите държави членки при прилагането на шенгенските правила.

От години тези държави членки допринасят значително за доброто функциониране на Шенгенското пространство, включително по време на ограниченията, свързани с пандемията, и неотдавна, когато бяха изправени пред безпрецедентните последици от войната в Украйна. Въпреки че трите държави вече са частично обвързани от шенгенските правила, контролът по вътрешните граници с тези държави членки не е премахнат и следователно те не се ползват с пълните предимства, които произтичат от това, да са част от Шенген.

Разширеното Шенгенско пространство ще направи Европа по-безопасна, като се засили защитата на общите ни външни граници и се подобри ефективността на полицейското сътрудничество, по-благоденстваща, като не се губи повече време по границите и се улесняват контактите между хората и бизнеса, както и по-привлекателна, като се разшири значително най-голямото общо пространство в света без проверки по вътрешните граници.

България е въвела сигурно управление на границите с ефикасно наблюдение и системни гранични проверки. Борбата с трансграничната престъпност е приоритет чрез международно полицейско сътрудничество, включително с Европол. Шенгенската информационна система е добре установена. България също така доказа, че разполага с необходимите структури, за да осигури зачитането на основните права, като гарантира достъп до международна закрила и спазва принципа на „забрана за връщане“.

През 2011 г. България и Румъния успешно приключиха процеса на оценка по Шенген. Съветът отчете приключването на процеса на оценка в две отделни свои заключения, но в продължение на повече от 11 години не беше взето решение за премахване на вътрешните граници. Предвид времето, изминало от 2011 г. насам, и развитието на шенгенските правила, през март 2022 г. България и Румъния направиха декларация пред Съвета, като подчертаха ангажимента си да продължат да прилагат правилно шенгенските правила и да допринасят за правилното функциониране на Шенгенското пространство.

Доброволната експертна мисия за установяване на фактите, която се проведе през октомври 2022 г., показа, че България и Румъния не само продължават да прилагат новите правила и инструменти, но и значително са засилили цялостното прилагане на шенгенската архитектура във всичките ѝ измерения. Освен това тези две държави доказаха, че имат образцови резултати по отношение на прилагането на шенгенските правила.

Следващи стъпки

Под ръководството на чешкото председателство на 8 декември Съветът по правосъдие и вътрешни работи ще гласува присъединяването на България, Румъния и Хърватия към Шенгенското пространство.

Контекст

Шенгенското пространство е най-голямата зона за свободно пътуване в света, която понастоящем включва 22 участващи държави от ЕС (Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения), както и 4 асоциирани държави извън ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн). Ирландия поддържа клауза за неучастие по отношение на премахването на контрола по вътрешните граници.

Държавите, които желаят да се присъединят към Шенгенското пространство, трябва да преминат редица оценки по Шенген, за да се потвърди дали отговарят напълно на условията, необходими за прилагането на шенгенските правила. След като мисиите за оценка по Шенген потвърдят готовността на държавата членка да се присъедини към пространството без контрол по вътрешните граници, е необходимо единодушно одобрение от всички останали държави членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген. Европейският парламент също трябва да даде съгласието си.

На 10 ноември 2022 г. Европейският парламент даде положително становище по проекта за решение на Съвета относно пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген в Хърватия. На 18 октомври 2022 г. Европейският парламент прие резолюция, с която прикани Съвета да разреши на Румъния и България да се присъединят към Шенгенското пространство. 

Повече информация ще намерите в документа тук, както и в:

Съобщениеотносно разширяването на Шенгенското пространство с присъединяването към него на България, Румъния и Хърватия

Докладот доброволната мисия за установяване на фактите в България и Румъния относно прилагането на достиженията на правото от Шенген и тяхното развитие от 2011г. насам

Съобщениеотносно проверката на пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген от страна на Хърватия

Заключения на Съветаотносно приключването на процеса на оценка на състоянието на готовност на Румъния за изпълнение на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген

Процесът на присъединяване към ЕС— стъпка по стъпка

Резолюция на Европейския парламентза приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg