Новини

•Делът на енергията от възобновяеми източници трябва да се увеличи до 45% до 2030 г.

•Целите за икономии на енергия се увеличават до 40% от крайното потребление на енергия и 42,5% от потреблението на първична енергия

•Преразглеждането на два закона ще спомогне за борбата с изменението на климата и за повишаване на енергийната сигурност

Европейският парламент иска до 2030 г. възобновяемата енергия да се използва много повече, а потреблението на енергия да бъде значително намалено.

В сряда членовете на ЕП гласуваха за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия в ЕС до 45% до 2030 г., в рамките на преразглеждането на Директивата за възобновяемата енергия - цел, подкрепена и от Европейската комисия в рамките на нейния пакет "RepowerEU".

В законодателството са определени също така подцели за сектори като транспорта, сградите и централното отопление и охлаждане. В транспортния сектор внедряването на възобновяеми енергийни източници трябва да доведе до 16% намаление на емисиите на парникови газове чрез използването на по-голям дял от съвременни биогорива и по-амбициозна квота за възобновяеми горива от небиологичен произход, като например водород. Индустрията следва да увеличи използването на възобновяеми енергийни източници с 1,9 процентни пункта годишно, а топлофикационните мрежи - с 2,3 пункта.

Всяка държава членка ще трябва да разработи два трансгранични проекта за разширяване на зелената електроенергия. Държавите членки с годишно потребление на електроенергия над 100 TWh, ще трябва да развият трети проект до 2030 г.

Евродепутатите приеха и изменения, призоваващи за постепенно намаляване на дела на първичната дървесина, считана за енергия от възобновяеми източници.

Текстът беше приет с 418 гласа "за", 109 гласа "против" и 111 гласа "въздържал се".

Енергийни спестявания

С отделно гласуване в сряда членовете на ЕП подкрепиха преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност — законът, който определя цели за енергоспестяване както при първичното, така и при крайното потребление на енергия в ЕС.

Евродепутатите повишиха целта на ЕС за намаляване на крайното и първичното енергийно потребление, така че държавите членки трябва колективно да гарантират, че крайното потребление на енергия ще бъде намалено с най-малко 40 % до 2030 г. и с 42,5 % в първичното енергийно потребление в сравнение с прогнозите за 2007 г. Това съответства съответно на 740 и 960 милиона тона нефтен еквивалент (млн. т н.е./Mtoe) за крайното и първичното енергийно потребление. Държавите членки следва да определят задължителен национален принос за постигането на тези цели.

Целите ще бъдат постигнати чрез мерки на местно, регионално, национално и европейско равнище в различни сектори — например публичната администрация, сградите, предприятията, центровете за данни.

Текстът беше приет с 469 гласа „за „, 93 „против„ и 82 „въздържал се“.

Цитати

„Само разширяването на енергията от възобновяеми източници означава истинска независимост“, заяви Маркус Пипер (ЕНП, Германия), водещ член на ЕП по отношение на Директивата за енергията от възобновяеми източници. „Твърдо подкрепяме повишената цел за 2030 г. от 45 %. Потвърждаваме необходимостта от по-голямо трансгранично сътрудничество за разширяване на внедряването на енергията от възобновяеми източници и призоваваме за диверсифицирана стратегия за внос на водород. Повдигнахме също така изискванията за устойчивост на биомасата и горивата и показахме начини, по които биогенните материали могат да имат реален икономически принос за енергийния преход.“

Нилс Фулсанг, (С&Д, Дания) докладчик по директивата за енергийната ефективност, заяви: „Намираме се в криза, в която Путин спира газа. Един от най-ефективните отговори на този въпрос е енергийната ефективност. Днес Парламентът гласува за амбициозни и обвързващи цели за енергийна ефективност за ЕС и за отделните държави членки.“

Следващи стъпки

Членовете на ЕП и Чешкото председателство на Съвета на ЕС ще започнат преговори по досиетата, по които министрите от ЕС определиха позицията си през юни.

Контекст

На 14 юли 2021 г. Европейската комисия прие пакета „Подготвени за цел 55“, с който се адаптира съществуващото законодателство в областта на климата и енергетиката, за да се постигне новата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. Един от елементите на пакета е преразглеждането на Директивата за енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ II), което ще помогне на ЕС да постигне новата цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 %. Съгласно ДЕВИ II, която е в сила понастоящем, ЕС е задължен да гарантира, че поне 32 % от потреблението му на енергия идва от възобновяеми енергийни източници до 2030 г.

Пакетът „Подготвени за цел 55“ включва и преработения текст на Директивата за енергийната ефективност (ДЕЕ), с който нейните разпоредби се привеждат в съответствие с новата цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 %. Понастоящем в ДЕЕ се определя равнището на икономиите на енергия, което ЕС трябва да постигне, за да постигне договорената цел за 32,5 % подобрения на енергийната ефективност до 2030 г.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg