Комисията прие първата всеобхватна стратегия на ЕС за правата на детето, както и предложение за препоръка на Съвета за създаване на европейска гаранция за децата, за да насърчи равните възможности за децата, изложени на риск от бедност или социално изключване.

 При подготовката на двете инициативи Комисията съвместно с водещи световни организации за защита на правата на детето събра мненията на над 10 000 деца.

 Стратегия на ЕС: шест тематични области и предложени действия

 

  1. Децата като двигатели на промяната в демократичния живот: Комисията предлага редица действия — от изготвяне на правни текстове, съобразени с интересите на децата, до провеждане на консултации с деца в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа и изпълнението на пакта за климата и Зеления пакт. Държавите членки следва също така да позволят участието на децата в гражданския и демократичния живот.
  2. Правото на децата да реализират пълния си потенциал независимо от социалния си произход: Комисията се стреми да създаде европейска гаранция за децата, за да се бори с детската бедност и социалното изключване. Комисията например ще обърне внимание и на психичното здраве на децата и ще подпомогне предоставянето на здравословната и устойчива храна в училищата в ЕС. Комисията ще се стреми към по-добри стандарти за образование и грижи в ранна детска възраст в целия ЕС и ще изгради приобщаващо и качествено образование.
  3. Правото на децата да живеят без насилие: Комисията ще предложи законодателство за борба с основаното на пола насилие и домашното насилие и ще представи препоръки за предотвратяване на вредни практики срещу жени и момичета. Държавите членки се приканват да изградят интегрирани системи за закрила на детето и да подобрят функционирането им, както и да засилят отговора си на насилието в училищата, както и да приемат национално законодателство, за да се сложи край на телесното наказание във всички ситуации.
  4. Правото на децата на правосъдие, съобразено с интересите на детето, в качеството им на жертви, свидетели, заподозрени, обвинени в извършване на престъпление или страна в съдебно производство. Например Комисията ще допринесе за специализирано съдебно обучение и работа със Съвета на Европа за прилагане на насоките от 2010 г. за правосъдие, съобразено с интересите на детето. Държавите членки се приканват да подкрепят например обучението и да разработят надеждни алтернативи на съдебните действия, като алтернативи на задържането или медиацията по граждански дела.
  5. Правото на децата безопасно да се ориентират в цифровата среда и да се възползват от нейните възможности: Комисията ще актуализира европейската стратегия за по-добър интернет за децата, а предложеният законодателен акт за цифровите услуги има за цел да осигури безопасна дейност онлайн. Комисията призовава държавите членки да прилагат ефективно правилата за защита на децата, съдържащи се в преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги, и да подкрепят развитието на основните цифрови умения на децата. Комисията също така настоятелно призовава дружествата в областта на ИКТ да се решат въпроса с вредното поведение онлайн и да премахват незаконното съдържание.
  6. Правата на децата по света: Правата на децата са универсални и ЕС засилва ангажимента си за защита, насърчаване и прилагане на тези права в световен мащаб и в многостранната сфера. Това ще бъде постигнато например чрез разпределяне на 10 % от средствата за хуманитарна помощ за образование при извънредни ситуации и продължителни кризи. До 2022 г. Комисията ще изготви план за действие за младежта с цел насърчаване на участието на младежта и децата в световен мащаб и укрепване на капацитета за закрила на детето в делегациите на ЕС. Комисията поддържа също така политика на нулева толерантност по отношение на детския труд.

 

Повече информация ще намерите в съобщенеито за медиите тук.