Комисията и върховният представител представиха днес нова стратегия за засилване на приноса на ЕС към основаното на правила многостранно сътрудничество. В съвместното съобщение са изложени очакванията и амбициите на ЕС по отношение на многостранната система. В днешното предложение се предлага да се използват всички инструменти, с които разполага ЕС, включително широката му политическа, дипломатическа и финансова подкрепа за укрепването на световния мир и сигурността, за защита на правата на човека и международното право и за насърчаване на многостранни решения на глобалните предизвикателства.

 

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател, отговарящ за по-силна Европа в света Жозеп Борел , заяви: Многостранното сътрудничество е важно, защото дава резултати. Не е възможно обаче „многостранни“ да бъдем само ние. Във времена на нарастващ скептицизъм трябва да покажем ползите и целесъобразността на многостранната система. Ще изградим по-силни, по-разнообразни и по-приобщаващи партньорства, за да оглавим нейната модернизацията и да оформим глобалните отговори на предизвикателствата на 21-ви век, някои от които застрашават самото съществуване на човечеството.

 

Комисарят в областта на международните партньорства Юта Урпилайнен заяви: ЕС е бил и ще продължи да бъде най-добрият съюзник на многостранното сътрудничество и неговите институции. По-сложната глобална среда обаче ни кара да бъдем по-единни, последователни, целенасочени и да се възползваме по-добре колективна сила на нашия „Екип Европа“. В тази нова стратегия, която ще бъде подкрепена с конкретни действия, е изложена нашата амбиция за приобщаващо многостранно сътрудничество и твърд ангажимент за неговото подновяване.

 

Определяне и защита на приоритетите и ценностите на ЕС в многостранната система

 

За предизвикателствата на 21-ви век е необходимо повече, а не по-малко многостранно управление и основано на правила международно сътрудничество. ЕС определи ясни стратегически приоритети за проблеми, с които нито една държава не може да се справи сама: мир и сигурност, права на човека и върховенство на закона, устойчиво развитие, обществено здраве или климат. Сега той трябва да постигне многостранен напредък по тези приоритети в стратегически подход, за да се гарантира по-безопасен свят с устойчиво и приобщаващо възстановяване.

 

ЕС трябва да укрепи водещата си роля и да „действа като едно цяло“, за да „успее като едно цяло“. За тази цел ЕС ще постигне напредък по по-ефективни механизми за координация около съвместните приоритети и ще използва по-добре колективната си сила, включително въз основа на подхода „Екип Европа“. Неговите демократични и уникални регулаторни предимства представляват активи, които спомагат за изграждането на един по-добър свят, а неговите структури за сигурност и отбрана подкрепят световните усилия за запазване, поддържане и изграждане на международния мир и сигурност.

 

Модернизиране на многостранната система

 

За да се гарантира, че глобалната многостранна система е „подходяща за целта“, така че да се справи с днешните предизвикателства, ЕС ще продължи да подкрепя усилията на генералния секретар на ООН за реформи. Той ще насърчава модернизацията на възлови институции като Световната здравна организация и Световната търговска организация. ЕС ще играе също водеща роля и в разработването на нови световни норми и създаването на платформи за сътрудничество в области като данъчното облагане, цифровата сфера или изкуствения интелект.

 

По-силна Европа чрез партньорство

 

За да променим многостранната обстановка, се нуждаем от ново поколение партньорства. ЕС ще изгради нови съюзи с трети държави, ще засили сътрудничеството с многостранни и регионални организации, както и с други заинтересовани страни, особено с тези, с които споделя демократичните ценности, а с други ще се стреми да намери допирни точки за всеки отделен проблем. Той ще подпомага държавите партньори да участват по-ефективно в многостранната система и ще осигурява систематично проследяване на двустранните ангажименти с партньорите за постигане на напредък по многостранните цели. ЕС се стреми да изгради по-приобщаващо многостранно сътрудничество. Важно е да се работи и с гражданското общество, както и с частния сектор, социалните и други заинтересовани страни.

 

Следващи стъпки

 

Комисията и върховният представител приканват Европейския парламент и Съвета да одобрят подхода и да работят заедно по тези приоритети.

 

Контекст

 

За да реагира успешно на глобални кризи, заплахи и предизвикателства, международната общност се нуждае от ефикасна многостранна система, основана на универсални правила и ценности. ООН остава в основата на многостранната система. ЕС и неговите държави членки са най-големите финансови донори за системата на ООН, за институциите от Бретън Уудс и за много други международни форуми. Те осигуряват почти една четвърт от всички финансови вноски във фондовете и програмите на ООН, а държавите — членки на ЕС, осигуряват и почти една четвърт от редовния бюджет на ООН. В Международния валутен фонд и Световната банка държавите — членки на ЕС, разполагат с над една четвърт от правата на глас, а близо една трета от финансовите вноски се осигуряват от ЕС и неговите държави членки.

 

ЕС работи много тясно със и в рамките на други международни организации и образувания, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната търговска организация, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията на Северноатлантическия договор.

 

И накрая, ЕС се стреми към по-тясно сътрудничество с други регионални и многонационални организации като Африканския съюз, Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, Асоциацията на народите от Югоизточна Азия или Общността на латиноамериканските и карибските държави, с цел справяне с общите предизвикателства и съвместна работа на международно равнище.

 

За повече информация

 

Съвместно съобщение

 

ЕС—ООН: Глобалните партньори