За да се даде нов тласък и да се укрепи стратегическото партньорство между Европейския съюз и неговите партньори от южното съседство, Европейската комисия и върховният представител приеха днес съвместно съобщение, предлагащо амбициозна и иновативна нова програма за Средиземноморието.

 Новата програма се основава на убеждението, че чрез съвместна работа и в дух на партньорство, общите предизвикателства могат да бъдат превърнати във възможности от взаимен интерес за ЕС и южните му съседи. Тя включва специален икономически и инвестиционен план с цел стимулиране на дългосрочното социално-икономическо възстановяване в южното съседство. В рамките на новия Инструмент на ЕС за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) за периода 2021—2027 г. ще бъдат отпуснати до 7 милиарда евро за изпълнението на програмата, което би могло да мобилизира до 30 милиарда евро частни и публични инвестиции в региона през следващото десетилетие.

 Новата програма се основава на пълния набор от инструменти на ЕС и предлага да се обединят силите в борбата с изменението на климата и ускоряването на екологичния и цифровия преход, както и да се използва техния потенциал, за да се поднови ангажиментът към споделените ценности, да се работи съвместно по отношение на принудителното разселване и миграцията и да се укрепи единството и решимостта на ЕС, неговите държави членки и южните съседни партньори за насърчаване на мира и сигурността в Средиземноморския регион.

 Новата програма е съсредоточена върху пет области на политиката:

 

  • Човешко развитие, добро управление и върховенство на закона: подновяване на споделения ангажимент към демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и отговорното управление;
  • Устойчивост, просперитет и цифров преход: подкрепа за издръжливи, приобщаващи, устойчиви и свързани икономики, които създават възможности за всички, особено за жените и младите хора;
  • Мир и сигурност: предоставяне на подкрепа на държавите за справяне с предизвикателствата в областта на сигурността и намиране на решения на продължаващите конфликти;
  • Миграция и мобилност: съвместно преодоляване на предизвикателствата на принудителното разселване и незаконната миграция и улесняване на безопасните законни пътища за миграция и мобилност;
  • Екологичен преход: устойчивост спрямо изменението на климата, енергетика и околна среда: използване на потенциала на нисковъглеродното бъдеще, защита на природните ресурси на региона и генериране на екологосъобразен растеж.

 

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.