7 от 10 европейци на минимална заплата в ЕС изпитват затруднения да свържат двата края. Комисията предлага Директива на ЕС, за да гарантира, че работниците в Съюза са защитени чрез адекватни минимални работни заплати, които им позволяват да живеят достойно, независимо къде работят.

Когато са определени на адекватни равнища, минималните работни заплати имат не само положително социално въздействие, но допринасят и за по-широка икономическа полза, като намаляват неравенството в заплащането, подпомагат поддържането на вътрешното търсене и засилват стимулите за работа. Адекватните минимални работни заплати спомагат също така да се намали разликата в заплащането между жените и мъжете, тъй като повече жени, отколкото мъже, получават минимална работна заплата. Предложението помага също да се защитят работодателите, които плащат достойни заплати на работниците, чрез осигуряване на справедлива конкуренция.

Уредба за минимални работни заплати при пълно зачитане на националната компетентност и традиции

Минимални работни заплати съществуват във всички държави — членки на ЕС. В 21 държави има законоустановени минимални работни заплати, а в 6 държави членки (Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция) защитата на минималните работни заплати се осигурява изключително чрез колективни трудови договори. Въпреки това в повечето държави членки работниците са засегнати от недостатъчна адекватност и/или пропуски в обхвата на защитата на минималната работна заплата. В този контекст предлаганата директива създава уредба за подобряване на адекватността на минималните работни заплати и за достъп на работниците до защита на минималната работна заплата в ЕС. Предложението на Комисията зачита напълно принципа на субсидиарност: предвижда уредба за минимални стандарти, като зачита и отразява компетентността на държавите членки, както и независимостта и свободата на договаряне на социалните партньори в областта на заплатите. Не задължава държавите членки да въведат законоустановени минимални работни заплати, нито определя общо равнище на минималните работни заплати.

Държавите с широк обхват на колективното договаряне обикновено имат по-малък процент нископлатени работници, по-малко неравенство в заплащането и по-високи минимални работни заплати. Поради тази причина предложението на Комисията има за цел да насърчи колективното договаряне на заплатите във всички държави членки.

Държавите, в които съществуват законоустановени минимални работни заплати, трябва да поставят на адекватни равнища условията за определяне на минимални работни заплати. Тези условия включват ясни и стабилни критерии за определяне на минимална работна заплата, ориентировъчни референтни стойности като насока за оценката на адекватността, а също редовно и своевременно актуализиране на минималните работни заплати. От тези държави членки се изисква също така да осигурят пропорционално и обективно обосновано използване на разликите и удръжките при минималните работни заплати, както и ефективното въвличане на социалните партньори в определянето и актуализирането на законоустановените минимални работни заплати.

В заключение предложението допринася за подобрено прилагане и мониторинг на защитата на минималната работна заплата, установена във всяка държава. От съществено значение е да се гарантират спазването и ефективното правоприлагане, за да могат работниците да се ползват от действителен достъп до защита на минималната работна заплата, а предприятията да бъдат защитени от нелоялна конкуренция. Предлаганата директива въвежда годишно докладване от държавите членки пред Комисията относно данните за защита на минималната работна заплата.

КОНТЕКСТ

В началото на мандата си председателят фон дер Лайен обеща да представи правен инструмент, за да гарантира, че работниците в Съюза получават справедливи минимални работни заплати, и повтори своя ангажимент в първата си реч за състоянието на Съюза на 16 септември 2020 г.

Правото на адекватни минимални работни заплати е заложено в принцип 6 на Европейския стълб на социалните права, чието създаване бе обявено съвместно от Европейския парламент, Съвета от името на всички държави членки и Европейската комисия в Гьотеборг през ноември 2017 г.

Предложението за директива се основава на член 153, параграф 1, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно условията на труд. То е изготвено след двуетапна консултация със социалните партньори, проведена в съответствие с член 154 от ДФЕС. Предложението на Комисията предстои да бъде внесено в Европейския парламент и Съвета за одобрение. След като директивата бъде приета, държавите членки ще разполагат с две години за транспонирането ѝ в националните законодателства.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Предложение на Комисията за Директива на ЕС относно адекватни минимални работни заплати в ЕС

Работен документ на службите на Комисията и оценка на въздействието, придружаващи предложението на Комисията

Въпроси и отговори: адекватни минимални работни заплати

Информационен документ: адекватни минимални работни заплати