Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) публикува своята актуализирана оценка на риска във връзка с пандемията от COVID-19, заедно с набор от насоки за нефармацевтични интервенции (като например хигиена на ръцете, физическо дистанциране, чистене, проветряване).

 

Актуализираната оценка на риска показва, че от август насам в ЕС и Обединеното кралство броят на оповестените случаи непрекъснато се увеличава и че предприетите мерки невинаги са достатъчни за намаляване или контролиране на експозицията.

 

Ето защо е изключително важно държавите членки да вземат всички необходими мерки още при първия знак за нови огнища. В съответствие с действията, представени от Комисията през юли, това включва засилване на тестването и на проследяването на контактите, подобряване на надзора на общественото здраве, осигуряване на по-добър достъп до лични предпазни средства и лекарства, както и обезпечаване на достатъчен капацитет на здравните системи.

 

Kомисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириaкиду заяви: Публикуваната днес нова оценка на риска недвусмислено показва, че трябва да продължим да бъдем бдителни. В някои държави членки броят на случаите е по-голям, отколкото по време на пика през март. Пределно ясно е, че все още не сме преодолели тази криза. Моментът е решителен: затова всички трябва да действаме решително и да използваме инструментите, с които разполагаме. Това означава, че всички държави членки трябва да са готови да въведат контролни мерки незабавно и своевременно, още при първия знак за потенциални нови огнища. Възможно е това да е последният ни шанс да избегнем евентуално повторение на миналата пролет.

 

Директорът на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията Андреа Амон заяви: Понастоящем в Европа сме свидетели на тревожно увеличаване на броя на констатираните случаи на COVID-19. Докато не бъде на разположение безопасна и ефективна ваксина, едни от най-действените мерки за намаляване на предаването на вируса са бързото идентифициране, тестване и карантиниране на високорисковите контакти. Освен това отговорност на всеки е да спазва необходимите лични предпазни мерки, като физическо дистанциране и хигиена на ръцете, и да си стои у дома, когато не се чувства добре. Пандемията далеч не е приключила и не можем да си позволим да се отпускаме.

 

В извършената от ECDC оценка на риска се посочва, че нефармацевтичните интервенции, като физическо дистанциране, хигиена и използване на маски за лице, се оказват недостатъчни за намаляване или контролиране на експозицията. Същевременно въздействието на увеличения брой случаи е различно в отделните държави. Докато в някои държави увеличението засяга главно по-младите хора (на възраст от 15 до 49 години), поради което случаите са предимно леки и без симптоми, в други държави то води до повече смъртни случаи сред възрастните хора. Сегашната епидемична обстановка представлява нарастващ риск за рисковите групи и здравните работници и налага незабавни целенасочени действия в областта на общественото здраве.

 

В своята оценка на риска ECDC набелязва няколко варианта за реагиране, като укрепване на капацитета на здравните системи и ориентиране на действията в областта на общественото здраве към лицата, които са уязвими от медицинска гледна точка, и към здравните работници. ECDC призовава за нефармацевтични интервенции, стратегии за тестване, проследяване на контактите, карантинни мерки, адекватно информиране за риска и мерки за защита на психичното здраве.

 

В своите насоки за нефармацевтичните интервенции срещу COVID-19 ECDC представя варианти за такива интервенции при различни епидемиологични сценарии. В насоките се прави оценка на доказателствата за ефективността на тези интервенции и се разглеждат въпроси, свързани с тяхното прилагане, включително потенциалните пречки и улесняващи фактори.

 

Контекст

 

ECDC има ключова роля за научната оценка на заплахата. Той изготвя бързи оценки на риска, редовно актуализира епидемиологичните данни и предоставя техническа подкрепа, като публикува насоки за най-ефикасно противодействие на заразата. Насоките включват (но не се ограничават до) наблюдение на пандемията, планиране на готовността и реагирането, както и подкрепа за лабораториите.

 

На 15 юли Комисията прие своето съобщение „Готовност в краткосрочен план на системите за здравеопазване в ЕС за епидемични взривове от COVID-19“. В него се подчертава, че ЕС трябва да е подготвен за евентуално увеличение на случаите на COVID-19. За ефективно овладяване на новите огнища ще са необходими тясно координирани краткосрочни и дългосрочни действия за укрепване на готовността и реагирането във всички държави членки.

 

За повече информация:

 

Бърза оценка на риска на ECDC: Увеличено предаване на COVID-19 в ЕС/ЕИП и Обединеното кралство — дванадесета актуализация

 

Насоки на ECDC: Насоки за прилагане на нефармацевтични интервенции срещу COVID-19

 

Въпроси и отговори: Коронавирусът и стратегията на ЕС за ваксините