Всяка година в резултат на излагането на канцерогени на работното място в ЕС възникват около 120 000 случая на ракови заболявания, свързани за работата, което води до приблизително 80 000 смъртни случая годишно. За да бъде подобрена защитата на работниците срещу ракови заболявания, Комисията предложи днес излагането им на канцерогенни химични вещества да бъде ограничено допълнително.

 

С това четвърто преразглеждане на Директивата за канцерогените и мутагените се определят нови или преразгледани гранични стойности за три важни вещества: акрилонитрил, никелови съединения и бензен. Прогнозите показват, че повече от 1,1 милиона работници в широк кръг от сектори ще се възползват от по-добра защита благодарение на новите правила. Днешното предложение е първата инициатива от ангажимента на Комисията за борба с рака в рамките на предстоящия Европейски план за борба с рака.

Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: "Работното място следва да е безопасно, но ракът е причина за половината от смъртните случаи, свързани с работата. Днешната актуализация на Директивата за канцерогените и мутагените е една от първите стъпки от нашия амбициозен план за борба с рака. Тя показва, че сме решени да действаме и няма да правим компромиси със здравето на работниците. В контекста на сериозната здравна криза, дължаща се на Covid-19, ние ще удвоим усилията си, за да гарантираме, че работниците в Европа са защитени. Ще разгледаме конкретните начини да постигнем това чрез бъдещата стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия на труд.“

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: Намаляването на страданията, причинени от рак, е приоритет за нас, а предотвратяването им е от особено важно значение. Днес предприемаме важна стъпка, за да защитим нашите работници от излагане на опасни вещества на работното място и започваме работа в рамките на нашия предстоящ европейски план за борба с рака. С плана ще се стремим да отстраним главните рискови фактори, свързани с раковите заболявания, но също и да насочваме пациентите на всеки етап от тяхната борба, както и да допринесем за подобряване на живота на засегнатите от тази болест.

Три нови или преразгледани гранични стойности

Директивата относно канцерогените и мутагените се актуализира редовно в съответствие с новите научни доказателства и технически данни. В три от предишните актуализации беше разгледано излагането на работниците на 26 химични вещества. С днешното предложение се добавят нови или преразгледани гранични стойности на професионално излагане на следните вещества:

  • акрилонитрил (нова гранична стойност);
  • никелови съединения (нова гранична стойност);
  • бензен (занижена гранична стойност).

Ползи за работниците и за предприятията 

Въвеждането на нови или преразгледани гранични стойности на професионално излагане на акрилонитрил, никелови съединения и бензен ще донесе ясни ползи за работниците. Ще бъдат предотвратени свързаните с работата случаи на ракови заболявания и други тежки заболявания, което ще подобри здравето и качеството на живот.

Предложението ще е също от полза за предприятията, чиито разходи, причинени от професионални и ракови заболявания, ще намалеят, например отсъствията от работа и застрахователните разходи.

Разработване на предложението и следващи стъпки

Тази инициатива е разработена в тясно сътрудничество с учени и с представители на работниците, работодателите и държавите — членки на ЕС. Социалните партньори (профсъюзите и организациите и работодатели) също участваха чрез двуетапна консултация.

По предложението на Комисията ще се водят преговори между Европейския парламент и Съвета.

Контекст

Комисията пое ангажимент да ускори борбата с рака и преди края на 2020 г. ще представи Европейския план за борба с рака. Планът ще подкрепя държавите членки да подобрят предотвратяването, откриването, лечението и управлението на раковите заболявания в ЕС, като същевременно се намали неравнопоставеността в здравеопазването както между държавите членки, така и в рамките на самите държави.

В своето съобщение „Силна социална Европа за справедливи промени“ Комисията пое ангажимент да преразгледа стратегията за здравословни и безопасни условия на труд (БЗР), за да бъде отстранено, наред с другото, излагането на опасни вещества, с цел да се запазят високите стандарти на ЕС в областта на БЗР. Това е съобразено с Европейския стълб на социалните права, провъзгласен съвместно от Европейския парламент, Съвета и Комисията на Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж, проведена на 17 ноември 2017 г., утвърждава правото на работниците на здравословна, безопасна и добре приспособена работна среда, включително защита от канцерогени.

Допълнителното подобряване на защитата на работниците от професионални ракови заболявания е още по-важно, като се има предвид, че според EС-БЗР раковите заболявания са първата причина за смъртни случаи в ЕС, свързани с работата: 52 % от годишните смъртни случаи, свързани с професията, понастоящем се дължат на свързани с работата ракови заболявания, докато 24 % са в резултат на болести на сърдечносъдовата система, 22 % — на други заболявания и 2 % — на наранявания.

Тази инициатива е четвъртото преразглеждане на Директивата за канцерогените и мутагените. През последните няколко години Комисията предложи три инициативи за изменение на този законодателен акт. Тези три инициативи бяха приети от Европейския парламент и от Съвета декември 2017 г., януари 2019 г. и юни 2019 г. , и в тях попаднаха 26 вещества.

За повече информация

Информационен документ с въпроси и отговори: Борбата с рака: Комисията предлага по-добра защита за работниците