В своята Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. Европейската комисия определи стратегически насоки за функционирането на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Механизмът е главният инструмент за възстановяване, който стои в основата на NextGenerationEU, и ще помогне на ЕС да излезе по-силен и по-устойчив от настоящата криза. От механизма ще бъдат предоставени безпрецедентните 672,5 милиарда евро заеми и безвъзмездни средства под формата на приоритетно финансиране през особено важните първи години на възстановяването.

 Публикуването на ГСУР поставя началото на тазгодишния цикъл на европейския семестър. През миналогодишната ГСУР Комисията постави началото на нова стратегия за растеж въз основа на Европейския зелен пакт и концепцията за „конкурентоспособна устойчивост“. В тазгодишната ГСУР има пълна приемственост с предходната. Четирите измерения — устойчивост на околната среда, производителност, справедливост и макроикономическа стабилност, определени в миналогодишната ГСУР, остават водещи принципи, на които да се базират плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост и съответните им реформи и инвестиции. Тези измерения стоят в основата на европейския семестър и гарантират, че новата програма за растеж допринася за полагането на основите на екологично, цифрово и устойчиво възстановяване.

За да се възползват от Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите членки следва да представят своите проектопланове за възстановяване и устойчивост, в които очертават националните програми за инвестиции и реформи в съответствие с горепосочените критерии на политиката на ЕС. В плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост следва да са взети предвид предизвикателствата пред икономическата политика, посочени в специфичните за всяка държава препоръки от последните години и по-специално в циклите от 2019 г. и 2020 г. Плановете следва също така да дават възможност на държавите членки да укрепят потенциала си за икономически растеж, създаването на работни места и икономическата и социалната устойчивост, както и да извършат екологичния и цифровия преход.

Днес Комисията представя също допълнителни насоки за държавите членки за това как най-добре да представят плановете си за възстановяване и устойчивост заедно с образец за техните планове.

Водещи проекти

Предвид тяхната значимост във всички държави членки, необходимостта от големи инвестиции и техния потенциал да създадат работни места и растеж, както и да извлекат ползи от екологичния и цифровия преход, Комисията настоятелно насърчава държавите членки да включат в своите планове за инвестиции и реформи следните водещи области:

  1. Ускоряване — приоритетен подход към ориентираните към бъдещето чисти технологии и ускоряване на разработването и използването на възобновяеми енергийни източници.
  2. Саниране — Подобряване на енергийната ефективност на обществените и частните сгради.
  3. Зареждане и презареждане — Насърчаване на ориентирани към бъдещето чисти технологии, за да се ускори използването на устойчив, достъпен и интелигентен транспорт, на станции за зареждане и презареждане и разширяване на обществения транспорт.
  4. Свързване — Скорошно въвеждане на бързи широколентови услуги за всички региони и домакинства, включително влакнестооптични и 5G мрежи.
  5. Модернизиране — Цифровизацията на публичната администрация и на услугите, включително на съдебната система и здравеопазването.
  6. Разрастване — Увеличаването на капацитета на европейските промишлени данни в облак и разработването на най-мощните, авангардни и устойчиви процесори.
  7. Преквалификация и повишаване на квалификацията — Адаптирането на образователните системи, за да подкрепят цифровите умения, образованието и професионалното обучение за всички възрасти.

Функционирането на механизма ще бъде координирано от работната група на Комисията за възстановяване и устойчивост в тясно сътрудничество с Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“. Управителен съвет, председателстван от президента Урсула фон дер Лайен, ще предостави политически насоки на работната група с цел да се гарантира, че механизмът функционира по съгласуван и ефективен начин.

Изказвания на членове на колегиума:

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на NextGenerationEU. Той е нашият най-важен инструмент за превръщането в дългосрочна възможност на непосредствените предизвикателства, възникнали с пандемията от коронавирус. Държавите членки се нуждаят от ясни насоки, за да се гарантира, че 672-та милиарда евро от механизма се инвестират както за незабавното икономическо възстановяване на Европа, така и за дългосрочен устойчив и приобщаващ растеж. Днес представяме тези насоки и имаме готовност да помогнем на държавите членки да разработят своите национални стратегии.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Днес публикуваме стратегията си за икономически и социални политики за идната година, с което поставяме енергично начало на европейския семестър. Трябва да продължим да подкрепяме работниците и предприятията през кризата, като същевременно се помисли за запазването на фискалната устойчивост в средносрочен план. Днес предоставяме също допълнителни насоки на държавите членки за изготвянето на техните планове за възстановяване и устойчивост и предлагаме седем водещи инициативи за постигане на напредък в областта на екологосъобразното и цифровото възстановяване и за инвестиране в човешкия капитал. Призоваваме Европейския парламент и Съвета бързо да постигнат окончателно споразумение относно Механизма за възстановяване и устойчивост, така че да е възможно средствата да започнат да се отпускат в началото на следващата година. При криза времето е от решаващо значение.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Вследствие на трагедията, предизвикана от пандемията от коронавирус, Европа избра да се възползва от уникална възможност: да рестартира нашите икономики на нова, по-устойчива основа. А Механизмът за възстановяване и устойчивост ще бъде основният инструмент за постигането на тази цел. Насоките, които представяме днес, имат за цел да помогнат на държавите членки да изготвят висококачествени национални планове в съответствие с нашите съвместно договорени цели. Не само за да може финансирането да започне възможно най-бързо с цел да се подпомогне възстановяването, но и за да може то да бъде двигател за истинска преобразяваща промяна.

Следващи стъпки

Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да постигнат съгласие по законодателното предложение възможно най-бързо, за да може механизмът да започне да функционира от 1 януари 2021 г.

Крайният срок за представяне на плановете за възстановяване и устойчивост е 30 април 2021 г. Държавите членки обаче се насърчават да представят своите предварителни проектопланове от 15 октомври 2020 г. Държавите членки следва да започнат възможно най-скоро широк политически диалог, включващ всички заинтересовани страни, за да подготвят плановете си за възстановяване и устойчивост, и се насърчават да взаимодействат с работната група за възстановяване и ГД „Икономически и финансови въпроси“, за да обсъдят своите проектопланове.

За повече информация

Въпроси и отговори: Комисията представя следващите стъпки на Механизма за възстановяване и устойчивост, чийто бюджет е 672,5 милиарда евро, в своята Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.

Съобщение: Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.

*Работен документ на службите на Комисията: Насоки за държавите членки във връзка с плановете за възстановяване и устойчивост

*Работен документ на службите на Комисията: Проект на образец за планове за възстановяване и устойчивост

Механизъм за възстановяване и устойчивост — разпределяне на безвъзмездни средства

Европейски семестър