Новини

Комисията представя днес Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея се определят амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията (усъвършенстване на съществуващите умения) и за преквалифициране (преминаване на обучение за придобиване на нови умения), които да бъдат постигнати през следващите 5 години. 

Предвидените в програмата 12 действия са насочени към придобиването на умения за работни места чрез работа в сътрудничество с държавите членки, предприятията и социалните партньори. Целта е да действат заедно за осъществяване на промяна чрез предоставяне на възможност на хората да се учат през целия живот и чрез използване на бюджета на ЕС като катализатор за мобилизиране на публични и частни инвестиции в уменията на хората.

Цели се да се гарантира, че правото на обучение и учене през целия живот, залегнало в Европейския стълб на социалните права, се превръща в реалност в цяла Европа — като се започне от градовете и се стигне до отдалечените и селските райони, и че всички могат да се възползват от това. Комисията поставя уменията на централно място в дневния ред на политиката на ЕС, като насочва инвестициите към хората и техните умения, за да може след пандемията от коронавирус да бъде постигнато устойчиво възстановяване. Предприятията се нуждаят от работници с необходимите умения, за да овладеят зеления и цифровия преход, а хората трябва да са в състояние да получат необходимото образование и обучение, за да просперират в живота.

Маргаритис Схинас, заместник-председател на Комисията, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: Настоящата безпрецедентна криза изисква безпрецедентни ответни действия, които ще ни помогнат и сега, и за дълги години напред. Днес Европейската комисия призовава държавите — членки на ЕС, да инвестират в умения. Средствата от ЕС в размер на милиарди евро, които са предвидени в рамките на Плана на ЕС за възстановяване и бъдещия дългосрочен бюджет на Съюза, предоставят уникална възможност за това. Вече сме наясно, че именно уменията позволяват на хората и на нашите икономики да просперират. Време е да обединим усилията си и да осъществим революция в областта на уменията, без никой да бъде изоставян.

Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: Квалифицирането на работната ни сила е сред нашите основни мерки за възстановяване. Осигуряването на възможност хората да изградят набор от необходимите за тях умения е от ключово значение за подготовката за зеления и цифровия преход. Благодарение на това всеки ще може да се възползва от нови възможности на бързо развиващ се пазар на труда.

Умения за работни места в условия на зелена и цифрова икономика

Зеленият и цифровият преход и придружаващите ги демографски тенденции променят начина, по който живеем, работим и си взаимодействаме. Искаме да гарантираме, че хората притежават уменията, от които се нуждаят, за да просперират. Пандемията от коронавирус ускори тези преходи и постави пред нови предизвикателства професионалното развитие на много хора в Европа. След кризата много европейци ще трябва да усвоят нови умения или да усъвършенстват притежаваните от тях умения, за да се приспособят към променения пазар на труда. Програмата за умения цели уменията в ЕС да станат по-подходящи за засилване на устойчивата конкурентоспособност, гарантиране на социална справедливост и изграждане на издръжливост. Това ще бъде постигнато чрез 12 „действия“.

 1. Пакт за умения
 2. Укрепване на аналитичните данни за уменията
 3. Подкрепа от ЕС за стратегически действия на национално равнище за повишаване на квалификацията
 4. Предложение за Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
 5. Разгръщане на инициативата за Европейските университети и повишаване на уменията на учените
 6. Умения в подкрепа на зеления и цифровия преход
 7. Увеличаване на броя на завършилите висше образование в сферата на НТИМ и насърчаване на предприемаческите и общоприложимите умения
 8. Житейски умения
 9. Инициатива относно индивидуалните сметки за обучение
 10. Европейски подход към микроквалификациите
 11. Нова платформа „Европас“
 12. Усъвършенстване на рамката, позволяваща мобилизирането на инвестиции от държавите членки и на частни инвестиции в умения

Повече подробности за всяко от 12-те водещи действия можете да намерите в придружаващия документ с въпроси и отговори.

Днешното стартиране на новата платформа „Европас“ бележи първото изпълнено действие от Програмата за умения. Платформата вече предлага насоки за съставянето на автобиография, подходящи предложения за работни места и обучения и информация за тенденциите в сферата на уменията и е налична на 29 езика.

Днес Комисията приема и предложението си за Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение.

Амбициозни цели

Като част от своята решителна политика за нови умения Комисията си е поставила амбициозни цели за следващите 5 години. Те се основават на съществуващи показатели, които ще позволят ежегодно проследяване на напредъка чрез европейския семестър. На този етап няма количествени показатели за зелените умения, така че Комисията ще разработи нови такива.

Показатели Цели за 2025 г. Настоящо равнище (последната налична година) Увеличение (в %)
Участие на възрастни на 25—64 години в обучение за период от 12 месеца 50 % 38 % (2016 г.) + 32 %
Участие на нискоквалифицирани лица на възраст 25—64 години в обучение за период от 12 месеца 30 % 18 % (2016 г.) + 67 %
Дял на безработните възрастни на 25—64 години, участвали в неотдавнашен процес на учене 20 % 11 % (2019 г.) + 82 %
Дял на възрастните на 16—74 години, притежаващи поне основни цифрови умения 70 % 56 % (2019 г.) + 25 %

Това означава, че до 2025 г. трябва да бъдат проведени 540 милиона обучения за възрастни, включително 60 милиона за нискоквалифицирани лица и 40 милиона за безработни. Броят на възрастните с основни умения в областта на цифровите технологии трябва да се увеличи, достигайки 230 милиона.

Мобилизиране на инвестиции в уменията на хората

За да осъществи действията и да постигне целите на Програмата за умения, ЕС ще се нуждае от допълнителни публични и частни инвестиции в умения на приблизителна стойност от около 48 милиарда евро годишно. Предложението на Комисията за Next Generation EU осигурява значителни ресурси като част от мащабна бюджетна инициатива за преодоляване на икономическите и социалните последици от кризата.

Средствата от ЕС могат да подействат като катализатор за инвестирането в уменията на хората. В рамките на Плана на ЕС за възстановяване се предлагат безпрецедентни финансови ресурси в подкрепа на устойчивото възстановяване, а инвестициите в умения трябва да бъдат в основата на тези усилия. В периода 2021—2027 г. инструменти на ЕС, като Европейския социален фонд плюс с предложен бюджет в размер на 86 милиарда евро, „Еразъм“ с предложен бюджет в размер на 26 милиарда евро и компонента за социални инвестиции и умения на InvestEU с предложен бюджет в размер на 3,6 милиарда евро, могат да бъдат мобилизирани за подпомагане на хората да придобият по-подходящи или нови умения.По линия на новата програма „Цифрова Европа“, за която е предложен бюджет в размер на 9,2 милиарда евро, ще се инвестира в развитието на усъвършенствани цифрови умения за овладяване на технологиите. Освен това Механизмът за възстановяване и устойчивост, който разполага с 560 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми, предоставя на държавите членки големи възможности за финансиране на инициативи за повишаване на квалификацията и за преквалифициране, при условие че са въведени съответните реформи.

Контекст

До 2030 г. преминаването към ресурсно ефективна, кръгова, цифровизирана и нисковъглеродна икономика може да доведе до създаването на повече от 1 милион работни места. През следващите 5 години само в сферата на изкуствения интелект и роботиката ще се създадат почти 60 милиона нови работни места в световен мащаб. Други работни места може да се променят или дори да изчезнат. Вследствие на пандемията от коронавирус тенденциите във връзка с уменията на пазара на труда придобиха по-ясни очертания и това засили необходимостта от промяна и увеличи възможностите за нейното осъществяване. В условията на бързо развиващи се пазар на труда и общество ученето през целия живот трябва да се превърне в реалност.

Публикуваните днес инициативи се основават на Европейския стълб на социалните права, обявен от институциите и лидерите на ЕС през ноември 2017 г., и на съобщението „Силна социална Европа за справедливи промени“, публикувано през януари 2020 г.

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news