euflagПроменени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”

Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява конкретния бенефициент, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”, че съгласно чл.34 на ПМС №121/31.05.2007 г., на основание Заповед № РД-02-14-1312/26.07.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. е нанесена следната корекция в Изискванията за кандидатстване по горепосочената схема:
За 2011 г. крайният срок за подаване на проектни фишове е от 01 април до 30 април 2011 г. и от 01 септември до 30 септември 2011 г.”

Коригираните Изисквания за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет-страницата на Оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.