В Официалния вестник на ЕС от 10 юни са публикувани 2 покани за подбор на служители в Европейската агенция по лекарствата. Първата покана е за изразяване на интерес за договорно наети служители за временни назначения.  Втората е за процедура за подбор с оглед съставяне на списък с подходящи кандидати за работа в Европейската агенция по лекарствата.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) отговаря за координиране на оценката и надзора на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба в Европейския съюз. Тя поддържа тесни връзки с Европейската комисия, 27-те държави-членки на ЕС, страните от ЕИП-ЕАСТ и много други организации от държавния и частния сектор. Агенцията насърчава мултикултурна работна среда.

Покана за служители за временни назначения

Европейската агенция по лекарствата ще състави списък на кандидати, желаещи да работят на временни назначения по договори за договорно наети служители. Длъжностните характеристики са публикувани в отделен документ, който може да се намери на уебсайта на ЕМА .

Одобрените кандидати ще бъдат включени в списък с резерви с възможност да им бъде предложено временно назначение, вариращо от три месеца до пет години, съгласно договор за договорно наети служители, в съответствие с Условията за работа на другите служители на Европейските общности и общите разпоредби на ЕМА за прилагане на процедури, които уреждат участието и използването на договорно нает персонал от ЕМА.

Временните назначения могат да включват заместване на временно наети служители от ЕМА (например отпуск поради бременност и раждане, предоставен на бащата отпуск, отпуск по семейни причини, отпуск за отглеждане на дете, неплатен отпуск или дългосрочно боледуване) или работа по конкретни краткосрочни проекти при наличие на средства.

Договорът на договорно нает служител не може по никакъв начин да доведе до договор на временно нает служител без успешно преминаване през допълнителна процедура по подбор. Договорите на договорно наетите служители не могат да бъдат подновявани повече от веднъж.

Изисквания към кандидатите:

  • кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейските общности или на Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, при условие че имат пълни граждански права;
  • кандидатите трябва да са изпълнили всички задължения, наложени им от закона, във връзка с военната служба и да отговарят на характерните изисквания за включените задължения.

Мястото на работа е Canary Wharf, Лондон.

Заявленията трябва да се изпратят не по-късно от полунощ на 8 юли 2010 г.


Процедура за подбор с оглед съставяне на списък с подходящи кандидати за длъжности в ЕМА

ЕМА желае да организира процедура за подбор с оглед съставяне на списък с подходящи кандидати за:

  • EMA/AD/308: Aдминистратор, секция „Съответствие с изискванията и проверка", звено „Защита на здравето на пациентa" (АD 8);
  • ЕМА/AD/309: Специалист по проследяване на ваксини, секция „Проследяване на лекарствената безопасност и управление на риска", звено „Защита на здравето на пациентa" (АD 8);
  • ЕМЕА/AD/310: Aдминистратор (научен), секция „Съответствие с изискванията и проверка", звено „Защита на здравето на пациентa" (АD 6);
  • ЕМЕА/AD/311: Администратор, секция „Медицинска информация", звено„Защита на здравето на пациентa" (АD 6);
  • ЕМЕА/AD/312: Служител за връзки с институциите, Служба на изпълнителния директор, Дирекция (AD 6);
  • ЕМЕА/AD/313: Aдминистратор (научен), секция „Съответствие с изискванията и проверка", звено „Защита на здравето на пациентa" (АD 5);

Одобрените кандидати ще бъдат включени в списък с резерви и в зависимост от бюджетните възможности може да им бъде предложен петгодишен договор с възможност за подновяване в съответствие с Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

Изисквания към кандидатите:

  • кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейските общности или на Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, при условие че имат пълни граждански права.

Мястото на заетост е Лондон.

Крайният срок за подаване на заявления е полунощ на 22 юли 2010 г.

Пълните условия и длъжностните характеристики могат да се изтеглят от уебсайта на ЕМА:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

Заявленията трябва да се подават електронно чрез формуляра, публикуван на интернет страницата на EMA.

Поради големия брой заявления, получавани в Агенцията, при наближаване на крайния срок за подаване на заявленията системата може да се затрудни в обработката на големи обеми данни. Поради това съветваме кандидатите да подават своите заявления достатъчно рано преди крайния срок.

 

(Портал Европа)