Конкурси

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

В Официалния вестник на ЕС от 1 юни е публикувана покана за предложения по Програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания (EIBURS). Тази покана е в рамките на Инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетските изследвания.

Европейската инвестиционна банка осъществява по-голямата част от своите институционални отношения с университетите чрез Инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания, която се състои от три отделни програми:

 • EIBURS - програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания;
 • STAREBEI (STAges de REcherche BEI) - изследователски стажове на ЕИБ, програма за финансиране на млади изследователи, които работят по съвместни проекти на ЕИБ и университетите;
 • Университетски мрежи на ЕИБ - механизъм за сътрудничество с университетските мрежи, чиито характеристики биха могли да допринесат в особена степен за постигане на целите на Групата на ЕИБ.

EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски изследователски центрове, които работят по научни теми и области от особен интерес за банката. На конкурсни начала ЕИБ предоставя средства в размер до 100 000 евро годишно за срок от 3 години на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, които трябва да са асоциирани към университети в Европейския съюз, в присъединяващите се страни или в страните в процес на присъединяване, и да имат признати постижения в области, избрани от ЕИБ, получавайки по този начин възможност да разширят съответната дейност. В случай че предложението бъде одобрено, се очакват различни резултати (изследователска дейност, провеждане на курсове и семинари, изграждане на мрежи, разгласяване на резултатите и др.), които стават част от договора с банката.

През академичната 2010/2011 година програма EIBURS включва три нови насоки в научните изследвания:

Репери в кредитирането на европейските МСП

Практиците имат непълна представа за връзката между резултатите от кредитирането на МСП на микрониво и макроикономическата среда.

От университетският изследователски център, подпомогнат по EIBURS, се очаква да стартира изследователска програма за анализ на последствията от промените в макроикономическите фактори върху основни показатели на кредитирането на МСП в Европа. Освен това ще бъде изследвано въздействието на промените в икономическия растеж в местен и световен мащаб, на лихвените проценти и на обменните курсове върху коефициентите на необслужваните, просрочените, лошите и предварително погасените кредити. По този начин ще бъде измерена взаимозависимостта между региони, държави и ефекта от операциите в различни промишлени отрасли.

Чрез подразделението си ЕИФ, Групата на ЕИБ съхранява подробни данни за ефективността на кредитните фондове за МСП и отделните заеми. Тези данни могат да бъдат предоставени на изследователите, но предложенията трябва да включват допълнителни източници на информация/бази данни, които да се използват.

Проектът може да бъде обогатен с допълнителни дейности, които университетският център е готов да осъществи с финансовата подкрепа в рамките на изследванията, като те могат да включват:

 • Провеждане на курсове и семинари;
 • Създаване на допълнителни бази данни;
 • Провеждане на проучвания.
История на европейското инфраструктурно финансиране

Предвид големия финансов дефицит много европейски правителства разчитат на договори по линия на публично-частното партньорство (ПЧП), за да изпълнят обещанията си за подобряване на инфраструктурата чрез публични услуги, като същевременно се избягва прекомерната задлъжнялост на публичния сектор. В много страни от няколко години се прилагат модели за приватизиране и регулиране на мрежовите сектори.

Историята на различните инфраструктурни услуги показва как свързващото звено между технологичните нововъведения, инфраструктурните услуги и финансирането може да се развие в различен контекст. Дискусиите в тези времена, алтернативните решения и дългосрочните резултати за различните участващи субекти намират отзвук в наши дни.

В този смисъл ЕИБ очаква предложения за изследвания, които имат за цел да:

 • изследват дългосрочни тенденции на макрониво в инфраструктурното финансиране, резултатите от гледна точка на устойчиви подобрения на публичните услуги и тяхната актуалност в съвременните политически дискусии;
 • изследват конкретни случаи на технологични и финансови нововъведения в специфични инфраструктурни проекти и сектори, особено такива с общоевропейско значение;
 • събират и анализират опита от различни публични, частни и смесени финансови схеми за инфраструктурно изграждане и функциониране в различни сектори и при различна правна уредба и национална политика.

Поканата е отправена към кандидати от европейски университети, които сами или в партньорство да предложат изследователска програма по посочената тема.

Получилият(те) помощ по EIBURS кандидат(и) има(т) право на субсидия до 300 000 евро за тригодишен период за финансиране на ново изследване в сферата на историята на европейското инфраструктурно финансиране, актуално за съвременните политически дискусии.

Насърчават се предложения за изследвания, които използват количествен и качествен, както и междудисциплинарен подход (напр. история, инженерно дело, икономика, финанси) и включват сътрудничество между учени от различни европейски страни.

По-голямата част от средствата трябва да се използват за привличане на млади докторанти, които да работят по конкретни теми. Според случая учените биха могли да си сътрудничат с експерти от инфраструктурния отдел на Европейската инвестиционна банка в Люксембург. Освен това част от средствата следва да бъдат използвани за информационни събития и за изграждане на мрежа за обмен между експерти по историята на конкретни инфраструктурни сектори в различните страни.

Икономическото въздействие на законодателството: икономическа оценка на въздействието на Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки

Един от основните компоненти на проектите за управление на твърди отпадъци е инфраструктурата, необходима за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от опаковки. Според Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки, опаковъчната промишленост трябва да рециклира и оползотворява опаковките, които предлага на пазара, но отделните държави носят отговорност за изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване, набелязани в тази директива.

Темата на изследването са икономическите последици от правните задължения по споменатата директива за различните заинтересовани лица: публични власти, участници на пазара и граждани.

Следва да се оцени икономическата ефективност на мерките, наложени от директивата, от гледна точка на икономичността както и да бъдат засегнати и теми като икономическа възвръщаемост, разбирана като по- добро опазване на околната среда и разпределение на разходите (напр. дали гражданите на ЕС заплащат прилагането на директивата с по-високи цени на пакетираните стоки, по-високи данъци и такси за управление на отпадъците или и двете заедно; дали икономическите ползи от опазване на околната среда са по-задоволителни в сравнение с алтернативни стратегии; достатъчно ефективни ли са приетите правни норми за постигане на набелязаните цели?).

Изследването следва да обхваща представителна извадка от държавите-членки на ЕС.

Проектът може да бъде обогатен с допълнителни дейности, които университетският център е готов да осъществи с финансовата подкрепа в рамките на изследванията, като те могат да включват:

 • Провеждане на курсове и семинари;
 • Създаване на бази данни;
 • Провеждане на проучвания.

Крайният срок за представяне на предложения е 10 септември 2010 г. Постъпилите след този срок предложения няма да бъдат разглеждани.

Предложенията да се изпращат на адрес:

в електронен вид:

и

на хартия:

EIB-Universities Research Action
100, boulevard Konrad Adenauer
2950 Luxembourg
LUXEMBOURG
To the attention of Ms Luísa Ferreira, Co-ordinator.

За допълнителна информация относно процеса на подбор по EIBURS и другите програми и механизми можете да посетите интернет страницата на ЕИБ:

http://www.eib.org/universities

 

(Портал Европа)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg