Конкурси

В Официалния вестник на ЕС от 1 юни е публикувана покана за предложения по Програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания (EIBURS). Тази покана е в рамките на Инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетските изследвания.

Европейската инвестиционна банка осъществява по-голямата част от своите институционални отношения с университетите чрез Инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания, която се състои от три отделни програми:

 • EIBURS - програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания;
 • STAREBEI (STAges de REcherche BEI) - изследователски стажове на ЕИБ, програма за финансиране на млади изследователи, които работят по съвместни проекти на ЕИБ и университетите;
 • Университетски мрежи на ЕИБ - механизъм за сътрудничество с университетските мрежи, чиито характеристики биха могли да допринесат в особена степен за постигане на целите на Групата на ЕИБ.

EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски изследователски центрове, които работят по научни теми и области от особен интерес за банката. На конкурсни начала ЕИБ предоставя средства в размер до 100 000 евро годишно за срок от 3 години на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, които трябва да са асоциирани към университети в Европейския съюз, в присъединяващите се страни или в страните в процес на присъединяване, и да имат признати постижения в области, избрани от ЕИБ, получавайки по този начин възможност да разширят съответната дейност. В случай че предложението бъде одобрено, се очакват различни резултати (изследователска дейност, провеждане на курсове и семинари, изграждане на мрежи, разгласяване на резултатите и др.), които стават част от договора с банката.

През академичната 2010/2011 година програма EIBURS включва три нови насоки в научните изследвания:

Репери в кредитирането на европейските МСП

Практиците имат непълна представа за връзката между резултатите от кредитирането на МСП на микрониво и макроикономическата среда.

От университетският изследователски център, подпомогнат по EIBURS, се очаква да стартира изследователска програма за анализ на последствията от промените в макроикономическите фактори върху основни показатели на кредитирането на МСП в Европа. Освен това ще бъде изследвано въздействието на промените в икономическия растеж в местен и световен мащаб, на лихвените проценти и на обменните курсове върху коефициентите на необслужваните, просрочените, лошите и предварително погасените кредити. По този начин ще бъде измерена взаимозависимостта между региони, държави и ефекта от операциите в различни промишлени отрасли.

Чрез подразделението си ЕИФ, Групата на ЕИБ съхранява подробни данни за ефективността на кредитните фондове за МСП и отделните заеми. Тези данни могат да бъдат предоставени на изследователите, но предложенията трябва да включват допълнителни източници на информация/бази данни, които да се използват.

Проектът може да бъде обогатен с допълнителни дейности, които университетският център е готов да осъществи с финансовата подкрепа в рамките на изследванията, като те могат да включват:

 • Провеждане на курсове и семинари;
 • Създаване на допълнителни бази данни;
 • Провеждане на проучвания.
История на европейското инфраструктурно финансиране

Предвид големия финансов дефицит много европейски правителства разчитат на договори по линия на публично-частното партньорство (ПЧП), за да изпълнят обещанията си за подобряване на инфраструктурата чрез публични услуги, като същевременно се избягва прекомерната задлъжнялост на публичния сектор. В много страни от няколко години се прилагат модели за приватизиране и регулиране на мрежовите сектори.

Историята на различните инфраструктурни услуги показва как свързващото звено между технологичните нововъведения, инфраструктурните услуги и финансирането може да се развие в различен контекст. Дискусиите в тези времена, алтернативните решения и дългосрочните резултати за различните участващи субекти намират отзвук в наши дни.

В този смисъл ЕИБ очаква предложения за изследвания, които имат за цел да:

 • изследват дългосрочни тенденции на макрониво в инфраструктурното финансиране, резултатите от гледна точка на устойчиви подобрения на публичните услуги и тяхната актуалност в съвременните политически дискусии;
 • изследват конкретни случаи на технологични и финансови нововъведения в специфични инфраструктурни проекти и сектори, особено такива с общоевропейско значение;
 • събират и анализират опита от различни публични, частни и смесени финансови схеми за инфраструктурно изграждане и функциониране в различни сектори и при различна правна уредба и национална политика.

Поканата е отправена към кандидати от европейски университети, които сами или в партньорство да предложат изследователска програма по посочената тема.

Получилият(те) помощ по EIBURS кандидат(и) има(т) право на субсидия до 300 000 евро за тригодишен период за финансиране на ново изследване в сферата на историята на европейското инфраструктурно финансиране, актуално за съвременните политически дискусии.

Насърчават се предложения за изследвания, които използват количествен и качествен, както и междудисциплинарен подход (напр. история, инженерно дело, икономика, финанси) и включват сътрудничество между учени от различни европейски страни.

По-голямата част от средствата трябва да се използват за привличане на млади докторанти, които да работят по конкретни теми. Според случая учените биха могли да си сътрудничат с експерти от инфраструктурния отдел на Европейската инвестиционна банка в Люксембург. Освен това част от средствата следва да бъдат използвани за информационни събития и за изграждане на мрежа за обмен между експерти по историята на конкретни инфраструктурни сектори в различните страни.

Икономическото въздействие на законодателството: икономическа оценка на въздействието на Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки

Един от основните компоненти на проектите за управление на твърди отпадъци е инфраструктурата, необходима за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от опаковки. Според Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки, опаковъчната промишленост трябва да рециклира и оползотворява опаковките, които предлага на пазара, но отделните държави носят отговорност за изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване, набелязани в тази директива.

Темата на изследването са икономическите последици от правните задължения по споменатата директива за различните заинтересовани лица: публични власти, участници на пазара и граждани.

Следва да се оцени икономическата ефективност на мерките, наложени от директивата, от гледна точка на икономичността както и да бъдат засегнати и теми като икономическа възвръщаемост, разбирана като по- добро опазване на околната среда и разпределение на разходите (напр. дали гражданите на ЕС заплащат прилагането на директивата с по-високи цени на пакетираните стоки, по-високи данъци и такси за управление на отпадъците или и двете заедно; дали икономическите ползи от опазване на околната среда са по-задоволителни в сравнение с алтернативни стратегии; достатъчно ефективни ли са приетите правни норми за постигане на набелязаните цели?).

Изследването следва да обхваща представителна извадка от държавите-членки на ЕС.

Проектът може да бъде обогатен с допълнителни дейности, които университетският център е готов да осъществи с финансовата подкрепа в рамките на изследванията, като те могат да включват:

 • Провеждане на курсове и семинари;
 • Създаване на бази данни;
 • Провеждане на проучвания.

Крайният срок за представяне на предложения е 10 септември 2010 г. Постъпилите след този срок предложения няма да бъдат разглеждани.

Предложенията да се изпращат на адрес:

в електронен вид:

и

на хартия:

EIB-Universities Research Action
100, boulevard Konrad Adenauer
2950 Luxembourg
LUXEMBOURG
To the attention of Ms Luísa Ferreira, Co-ordinator.

За допълнителна информация относно процеса на подбор по EIBURS и другите програми и механизми можете да посетите интернет страницата на ЕИБ:

http://www.eib.org/universities

 

(Портал Европа)

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news