В Официалния вестник на ЕС от 30 август е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите на Европейския съюз – основно Европейският парламент и Съветът, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба на длъжността „въоръжени служители по сигурността и охраната“ (функционална група AST-SC).

Въоръжените служители по сигурността и охраната отговарят за поддържането на безопасна и сигурна среда за служителите, посетителите, гостите и имуществото. Те патрулират и осъществяват наблюдение на помещенията и персонала. Знаят как най-добре да реагират в различни опасни ситуации. Те са в състояние да действат бързо, за да възстановят контрола върху дадена ситуация и да докладват за случаи на подозрително поведение и инциденти.

Служителите по сигурността и охраната спазват правилата и процедурите, установени от институциите на ЕС и компетентните органи. Те предотвратяват възникването на застрашаващи сигурността ситуации благодарение на способността си за самоконтрол и преценка на подозрителни или трудни ситуации.

Назначените от Съвета служители е възможно да бъдат включени на ротационен принцип в работата на екип в център за сигурност (вътрешна система за видеонаблюдение (CCTV) и контрол на достъпа).

От длъжностните лица се очаква да осъществяват командировки в чужбина.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 2 октомври 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AST-SC/07/18 – Въоръжени служители по сигурността и охраната (SC 1/SC 2) (1.18 MB, PDF)