fch logoВ Официалния вестник на ЕС от 17 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на Работния план за 2017 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (FCH 2 JU).

Работният план, в който са посочени сроковете и бюджетът за дейностите, може да се намери на уебсайта на портала на участниците. На портала се намира и информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и насоки за кандидатите как да подават предложения.

Крайният срок за подаване на предложения е 20 април 2017 г., 17:00 (брюкселско време).

Ако е необходимо, цялата тази информация ще бъде актуализирана на портала на участниците.