Европейската комисията стартира Европейските награди за насърчаване на предприемачеството за 2014 година. Конкурсът се организира от ГД "Предприятия и промишленост" на Комисията и цели да отбележи успешните дейности и инициативи, предприети за насърчаване на предприятията и предприемачеството; да отличи и сподели примерите за най-добри предприемачески политики и практики; да повиши съзнанието за ролята, която предприемачите изпълняват в обществото; както и да подкрепи и вдъхнови потенциалните предприемачи.

Поканени за участие в конкурса са национални, регионални или местни власти, както и публично-частни партньорства от всички държави членки на ЕС, включително Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция. Категориите, в които се присъждат награди, са шест: (i) насърчаване на предприемаческия дух; (ii) инвестиране в изграждането на предприемачески умения; (iii) подобряване на бизнес средата; (iv) подкрепа на интернационализирането на бизнеса; (v) подпомагане развитието на „зелени“ пазари и ефикасното експлоатиране на ресурсите; (vi) награда за отговорно и интегриращо предприемачество.


Конкурсът се провежда в два етапа. Първоначално кандидатите се състезават на национално равнище, след което могат да бъдат избрани да продължат и на европейско равнище. В рамките на националните конкурси всяка държава избира двама кандидати, които да бъдат номинирани за участие в европейския конкурс до май 2014 година.

 

Национален координатор на конкурса е Министерство на икономиката и енергетиката (г-жа Сашка Колчева, телeфон: (02) 940 7325, e-mail: ).

Крайният срок за подаване на кандидатури за участие в националната селекция е 14 април 2014 година.

Допълнителна информация за конкурса, както и формуляри за участие – тук.

 

https://www.facebook.com/pages/European-Enterprise-Awards-Bulgaria/177845486636