Ако участвате в дейности по „Натура 2000“, това е идеална възможност да се изявите. „Натура 2000“ е мрежа от защитени райони, ценни с биологичното си разнообразие, която обхваща около 20 % от територията на ЕС. Новата годишна награда има за цел повиши обществената осведоменост, като открои разнообразието на различни зони по „Натура 2000“ и даде признание за постигнатото чрез широк кръг дейности. Всяка година ще се връчват пет награди в различни области — информационни дейности, опазване на защитени видове, социално-икономически ползи, постигане на компромис между различни интереси / възприятия и работа в мрежа / трансгранично сътрудничество. Приемат се заявления от всички преки участници в „Натура 2000“ (публични и местни органи, предприятия, неправителствени организации, собственици на земя, образователни институции и физически лица). Крайният срок за подаване на кандидатури е 18 февруари 2014 година. Лауреатите на първите награди „Натура 2000“ ще бъдат обявени през май 2014 година, а постиженията им ще получат признание на официална церемония в Брюксел.